Bộ Tư Pháp

Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định 546/QĐ - BTP

Phê duyệt Quy chế quản lý hoạt động của Trang tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Download

13/02/2013
Quyết định 334/QĐ - BTP

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2015

Download

14/02/2015
Quyết định 335/QĐ - BTP

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Download

14/02/2015
Quyết định 4079/QĐ-BTP

Ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Tư pháp năm 2015

Download

31/12/2014
Công văn 254/BTP-KSTT

Thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015

Phụ lục I - Hướng dẫn đơn giản hóa TTHC

Phụ lục II - Hướng dẫn chuẩn hóa bộ TTHC

Download

03/02/2015
Thông tư 25/2014/TT-BTP

Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Download

31/12/2014
Thông tư 19/2014/TT-BTP

Thông tư quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Download

15/09/2014
Quyết định 1685/QĐ-BTP

Ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật

Download

17/07/2014
Quyết định 1598/QĐ - BTP

Về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Download

08/07/2014
Page 1 of 5