Bộ Tư Pháp

Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Công văn 3177/BTP-KSTT

V/v cho ý kiến đối với phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

Download

31/08/2015
Công văn 398/KSTT-NC

V/v cho ý kiến đối với Danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

Download

29/05/2015
Quyết định 956/QĐ - BTP

Phê duyệt Đề án Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền

Download

22/05/2015
Quyết định 546/QĐ - BTP

Phê duyệt Quy chế quản lý hoạt động của Trang tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Download

03/12/2013
Quyết định 334/QĐ - BTP

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2015

Download

14/02/2015
Quyết định 335/QĐ - BTP

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Download

14/02/2015
Quyết định 4079/QĐ-BTP

Ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Tư pháp năm 2015

Download

31/12/2014
Công văn 254/BTP-KSTT

Thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015

Phụ lục I - Hướng dẫn đơn giản hóa TTHC

Phụ lục II - Hướng dẫn chuẩn hóa bộ TTHC

Download

03/02/2015
Thông tư 25/2014/TT-BTP

Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Download

31/12/2014
Page 1 of 5