Bộ Tư Pháp

Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Thông tư 07/2014/TT-BTP

Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC 

Phụ lục I: Biểu mẫu đánh giá tác động của thủ tục hành chính (Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)

Phụ lục II: Biểu mẫu đánh giá tác động của thủ tục hành chính (Biểu mẫu 01B/ĐG-KSTT)

Phục lục III: Biểu mẫu rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (Biểu mẫu 02/RS-KSTT)

Phụ lục IV: Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (Biểu mẫu 03/SCM-KSTT)

                    Hướng dẫn tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Phụ lục V: Mẫu kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Phụ lục VI: Hướng dẫn rà soát thủ tục hành chính theo nhóm

Phụ lục VII:  Mẫu quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa

 

Download

24/02/2014
Quyết định 1685/QĐ-BTP

Ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật

Download

17/07/2014
Thông tư 05/TT-BTP

Thông tư 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết và chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC

Nội dung Thông tư số 05/TT-BTP

Phụ lục 1: Mẫu quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở/Bộ/Cơ quan

Phụ lục 2: Niêm yết thủ tục hành chính

Phụ lục 3:

Danh mục biểu mẫu báo cáo thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Biểu mẫu kèm Phụ lục 3

 

Phụ lục 4: Đề cương hướng dẫn báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Download

07/02/2014
Quyết định 1598/QĐ - BTP

Về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Download

08/07/2014
Thông báo 843/KH - BTP

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

Download

24/03/2014
Quyết định 1538/QĐ-BTP Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Download

01/07/2014
Báo cáo 153/BC-BTP
Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014

Download

27/06/2014
Thông báo

Về việc ban hành kịp thời và gửi quyết định công bố thủ tục hành chính

Download

03/06/2014
Công văn 2501/BTP-KSTT

Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Download

29/05/2014
Page 1 of 2