Bộ Tư Pháp

Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Thông tư 25/2014/TT-BTP

Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Download

31/12/2014
Thông tư 19/2014/TT-BTP

Thông tư quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Download

15/09/2014
Quyết định 1685/QĐ-BTP

Ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật

Download

17/07/2014
Quyết định 1598/QĐ - BTP

Về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Download

08/07/2014
Thông báo 843/KH - BTP

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

Download

24/03/2014
Quyết định 1538/QĐ-BTP Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Download

01/07/2014
Báo cáo 153/BC-BTP
Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014

Download

27/06/2014
Thông báo

Về việc ban hành kịp thời và gửi quyết định công bố thủ tục hành chính

Download

03/06/2014
Công văn 2501/BTP-KSTT

Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Download

29/05/2014
Page 1 of 4