Thực hiện chi hỗ trợ đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại An Giang (19-08-2013)

Ngày 31/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND về việc chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) trên địa bàn tỉnh An Giang.


Theo đó, đối tượng được chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC bao gồm: Cán bộ, công chức phụ trách chung về công tác kiểm soát TTHC của tỉnh; Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các xã, phường, thị trấn.

Quyết định này quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC là 440.000 đồng/người/tháng. Mức chi được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, được thực hiện vào đầu mỗi quý trong năm.

Cũng theo Quyết định này, nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện kiểm soát TTHC được trích từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có). Khoản kinh phí này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBNDchỉ áp dụng đối với các cán bộ, công chức có tên trong Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh và phải hoàn thành các nhiệm vụ kiểm soát TTHC căn cứ vào báo cáo hàng quý của Chủ tịch UBND tỉnh.      

Việc UBND tỉnh An Giang quy định mức hỗ trợ trên đã tạo điều kiện và động lực giúp đối tượng làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt hơn nữa chức năng và nhiệm vụ của mình, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

 

                                                                             Hoàng Thị Chung

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Nội Chính

Xem 986 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 21:11 19/08/2013