Gia Lai ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 (02-12-2013)

Ngày 21 tháng 11 năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định số 632/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014. Theo đó, kế hoạchđã xác định rõ nội dung, kết quả công việc, cơ quan và thời hạn thực hiện làm cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014.


Năm 2014, Gia Lai sẽ tập trung hơn vào việc bồi dưỡng, hỗ trợ nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị của địa phương để nâng cao năng lực cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng xác định rõ các nội dung công việc cần triển khai như: kiểm soát chất lượng quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc cải cách, kiểm soát và giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Quyết định này, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao cho Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Việc ban hành Quyết định này thể hiện sự quyết tâm của tỉnh Gia Lai trong việc đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương.

Phòng KSTTHC khối Kinh tế ngành

Xem 931 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 22:40 02/12/2013