Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Nghị quyết 57/2010/QH12

Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010

Download

26/11/2010
Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Nghị quyết 43/NQ-CP

Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh

Download

06/06/2014
Nghị định 48/2013/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Download

14/05/2013
Nghị quyết 30c/NQ-CP

Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Download

08/11/2011
Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Chỉ thị 13/CT-TTg

Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Download

10/06/2015
Quyết định 08/QĐ-TTg

Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015

Download

06/01/2015
Chỉ thị 15/CT-TTg

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Download

05/07/2013
Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định 1654/QĐ-BTP

Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống quản lý  và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính

Download

15/09/2015
Công văn 3177/BTP-KSTT

V/v cho ý kiến đối với phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

Download

31/08/2015
Công văn 398/KSTT-NC

V/v cho ý kiến đối với Danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

Download

29/05/2015
Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định 09/QĐ - KSTT

Kiện toàn Ban Biên tập trang thông tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Download

13/03/2015
Quyết định 72 /QĐ-KSTT

Ban hành Quy chế làm việc của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Download

27/09/2013
Quyết định 71 /QĐ-KSTT

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của các đơn vị trực thuộc Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Download

26/09/2013
Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Kế hoạch 1021/KH-HĐTV

Download

02/04/2015
Quyết định 1334/QĐ-HĐTV

Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 160/QĐ-HĐTV ngày 20 tháng 1 năm 2014, Quyết định số 749/QĐ-HĐTV ngày 05 tháng 4 năm 2013 và Quyết định số 4937/QĐ-HĐTV ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Download

05/06/2014
Công văn 132/CTPH

Chương trình phối hợp tuyên truyền về cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính giữa Bộ Tư pháp và Báo Nhân dân

Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính giữa Bộ Tư pháp và Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính giữa Bộ Tư pháp và Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính giữa Bộ Tư pháp và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính giữa Bộ Tư pháp và Thông tấn xã Việt Nam.

Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính giữa Bộ Tư pháp và Báo Công an nhân dân.

Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính giữa Bộ Tư pháp và Báo Quân đội nhân dân

Download

14/01/2014
Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Công văn 7317/VPCP-TCCV

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Download

15/09/2015
Công văn 9663/VPCP-TTĐT

Triển khai Đề án Thiết lập hệ thống thông tin của Bộ Tư pháp

Download

03/12/2014
Thông báo 1490/VPCP-TCCV

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

Download

07/03/2014
Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Thông báo 298/TB-CPCP

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý cân cư giai đoạn 2013- 2020

Download

31/08/2015
Quyết định 54/QĐ-BCĐ896

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư 2015

Download

04/05/2015
Thông báo 36/TB - VPCP

Thông báo Ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 2015 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư  giai đoạn 2013 - 2020.

Download

02/02/2015
Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Công văn 490/CCTTHC

Báo cáo tiến độ thực thi Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ

Download

11/10/2010
Báo cáo 475/CCTTHC

Báo cáo giao ban tháng 9/2010 về tình hình thực hiện Đề án 30 tại các bộ, ngành

Download

04/10/2010
Công văn 467/CCTTHC

Thực thi các phương án đơn giản hóa những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh

Download

01/10/2010
Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Thông tư 224/2010/TT-BTC

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Download

31/12/2010
Báo cáo 345/BC-VP Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát học tập kinh nghiệm về cải cách thủ tục hành chính tại Cộng hòa Pháp và Vương quốc Hà Lan (từ ngày 06 đến ngày 10/9/2010)

Download

17/09/2010
Công văn 2691/BTĐKT-VI

Bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2009

Download

21/12/2009
Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Công văn 7416/VPCP-TCCV

Phụ lục 1: Quy trình đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính

Phụ lục 2: Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính (dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo)

Phụ lục 3: Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính (dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo)

Phụ lục 4: Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính (dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo)

Phụ lục 5: Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính

Phụ lục 6: Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Phụ lục 7: Bảng tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Download

15/10/2010
Tài liệu hướng dẫn 1.0 Bài trình bày về quy trình rà soát TTHC

Download

01/08/2009
Tài liệu hướng dẫn 172/CCTTHC

Biểu mẫu 2         Giới thiệuhướng dẫn điền Biểu mẫu 2

Download

30/07/2009