Giới thiệu

13/11/2014

Lời giới thiệu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP về Trang tin Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Ngày 06 tháng 01 năm 2011, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, là đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ đã chính thức đi vào hoạt động (Quyết định số 74/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010). Với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới của Văn phòng Chính phủ tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục triển khai Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Cục sẽ thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính từ khâu dự thảo đến khâu ban hành và thực hiện trên thực tế cuộc sống; bảo đảm kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hiện hữu cũng như các thủ tục sẽ được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao về việc thiết lập và duy trì trang tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Trang tin điện tử Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã được thiết kế, xây dựng trên nền tảng Trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn lại thành công bước đầu của Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Đề án 30), lần đầu tiên Việt Nam thiết lập và công bố Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền và công khai trên mạng internet. Chúng ta đã chuẩn hóa và thống nhất được bộ TTHC cấp huyện, cấp xã theo hướng rút gọn từ 10.000 bộ thủ tục hành chính cấp xã và 700 bộ thủ tục hành chính cấp huyện xuống còn 63 bộ ở mỗi cấp … Theo đó, mỗi tỉnh, thành phố có một bộ TTHC cấp xã và một bộ TTHC cấp huyện để thống nhất thực hiện tại địa phương. Trong năm 2010, Chính phủ đã ban hành 25 Nghị quyết để đơn giản hóa gần 5.000 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 24 bộ, ngành. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu quản lý của Nhà nước. Kết quả này đã được Quốc hội, nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Với thành công từ Đề án 30, tôi tin rằng Trang tin của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính sẽ là cầu nối giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp, là nguồn thông tin chính thống về từng thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện thủ tục hành chính. Sự ra đời của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, cùng hoạt động của hệ thống các cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính tại cấp trung ương và địa phương sẽ bảo đảm khả năng duy trì và phát huy các thành quả của Đề án 30 trong tương lai.

          Nhân sự kiện này, đề nghị mỗi người dân, doanh nghiệp tham gia tích cực vào quá trình cải cách thủ tục hành chính, như Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ “Huy động toàn xã hội tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính để thực hiện tốt mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất”./.