Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành Quy chế hoạt động mới sau khi kiện toàn

02/06/2017

Ngày 31/5/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã ban hành Quyết định số 360/QĐ-HĐTV về Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Trước đó, Hội đồng đã được kiện toàn theo Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng gồm 20 thành viên do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Chủ tịch; các thành viên đại diện cho 19 cơ quan, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhiệm vụ tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương. Như vậy, tính từ khi thành lập (năm 2008) và qua nhiều thay đổi, đến nay, Hội đồng tiếp tục được người đứng đầu Chính phủ tin tưởng và giao nhiệm vụ quan trọng, giúp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.
Trên cơ sở kết thừa những nguyên tắc cơ bản trong Quy chế đã được ban hành trong nhiệm kỳ trước về vị trí, chức năng, Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính trong nhiệm kỳ này có nhiều điểm mới, trong đó, nổi bật là việc đề cao trách nhiệm cá nhân các Phó Chủ tịch theo hướng phân công từng Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm về lĩnh vực phụ trách và các thành viên Hội đồng; việc tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ mới phục vụ yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân, cụ thể là nhiệm vụ xây dựng, công bố Báo cáo thường niên về chỉ số tuân thủ thủ tục hành chính, tổ chức diễn đàn hoặc đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước.
Với việc xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, Hội đồng tổ chức thành 3 Ban công tác, là: Ban cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (Ban I) do Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa làm Trưởng ban; Ban đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính (Ban II) do Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam làm trưởng ban và Ban Thư ký (Ban III) do Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính làm Trưởng ban. Các thành viên của từng Ban công tác được đều được cân nhắc lựa chọn bảo đảm phát huy thế mạnh của từng thành viên Hội đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Về chế độ làm việc, Thường trực Hội đồng họp định kỳ hàng Quý hoặc đột xuất để nghe Ban Thư ký báo cáo về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ của các thành viên, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng xây dựng kế hoạch khung, các Ban công tác có thể xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện hoặc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định của Trưởng Ban công tác.
Như vậy, với những quy định vừa mang tính nguyên tắc, vừa có tính linh hoạt, Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính chính là cơ sở pháp lý quan trọng, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cho Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính./. 
 
Chu Thị Thảo, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính