Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

13/06/2019

Vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 100/QĐ-HĐTV ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng.

Theo đó, năm 2019, hoạt động của Hội đồng tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm là:
Thứ nhất, tiếp tục duy trì hoạt động đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại
Hội đồng dự kiến tổ chức 06 Hội nghị đối thoại và các diễn đàn chuyên ngành giữa các bộ, cơ quan, địa phương với các hiệp hội, doanh nghiệp trực thuộc cơ quan thành viên Hội đồng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch Hội đồng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, tháo gỡ.    
Thứ hai, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính
Ban cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (Ban I) chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm không để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành không cần thiết; phát hiện và đề xuất xử lý việc lồng ghép, bổ sung các điều kiện kinh doanh mới vào các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Ban nghiên cứu, phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các báo cáo chuyên đề đã được phê duyệt trong Kế hoạch hoạt động năm 2018 và xây dựng các báo cáo chuyên đề về: cắt giảm chi phí logistics thông qua giải pháp tái quy hoạch hạ tầng logistics, lấy đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam làm trọng tâm; xây dựng chiến lược thúc đẩy du lịch Việt Nam; ứng dụng cơ chế quản lý chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng trong nông nghiệp; giải pháp nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế số tại Việt Nam, đánh giá hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp.
          Ban Cải thiện môi trường kinh doanh (Ban V) chủ trì đề xuất, tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh của Việt nam trong Báo cáo Môi trường kinh doanh 2020; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới trong quá trình thực hiện thu thập dữ liệu, xây dựng Báo cáo, đảm bảo các kết quả cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam được cập nhật chính xác, kịp thời.
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ chủ trì rà soát độc lập, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh.
Thứ ba, đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Ban Đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (Ban II) triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, điện lực, môi trường, xây dựng,…
Ban IV tiếp tục triển khai nghiên cứu, khảo sát và công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) năm 2019.
Bên cạnh ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, năm 2019, Hội đồng chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về tình hình, kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ đầu mối của các cơ quan thành viên Hội đồng. Hy vọng với việc tăng cường kết nối, phối hợp giữa các thành viên sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của từng thành viên Hội đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch hoạt động đã đề ra./.
Lê Quỳnh Anh,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.