Thành lập các Tổ công tác nhằm cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh

18/06/2019

Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã thành lập 06 Tổ công tác thuộc Ban Cải thiện môi trường kinh doanh với mục tiêu cải thiện các chỉ số Việt Nam có thứ hạng hoặc điểm đánh giá chưa cao trong Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business) toàn cầu do Ngân hàng Thế giới công bố hàng năm

Trước đó, để bảo đảm tính hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 20/8/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã ký Quyết định số 319/QĐ-HĐTV ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, trong đó, tại điểm đ khoản 2 Điều 4 của Quy chế đã quy định Ban Cải thiện môi trường kinh doanh (Ban V) chia thành 06 Tổ công tác cải cách quy định, thủ tục hành chính gồm:
(1) Tổ công tác cải cách quy định về tiếp cận điện năng do Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh làm Tổ trưởng;
(2) Tổ công tác cải cách quy định về xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành và nộp thuế do thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn làm Tổ trưởng;
(3) Tổ công tác cải cách quy định, thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục có liên quan do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm Tổ trưởng;
(4) Tổ công tác cải cách quy định về đăng ký đất đai do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa làm Tổ trưởng;
(5) Tổ công tác cải cách quy định về khởi sự kinh doanh, bảo vệ cổ đông thiểu số do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng làm Tổ trưởng;
(6) Tổ công tác cải cách quy định, thủ tục hành chính liên quan đến lao động -việc làm và bảo hiểm xã hội do Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Quân làm Tổ trưởng.
Trên cơ sở Quy chế hoạt động của Hội đồng, Tổ trưởng các Tổ công tác đã trình Chủ tịch Hội đồng ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách thành viên các Tổ công tác (Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 05/01/2019; Quyết định số 83/QĐ-HĐTV ngày 29/4/2019 và Quyết định số 109/QĐ-HĐTV ngày 10/6/2019).
Các Tổ công tác có nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu, tư vấn, đề xuất Chủ tịch Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ về giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh của Việt Nam thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công theo dõi, bảo đảm tuân thủ yêu cầu, mục tiêu của Chính phủ tại các
Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Cải thiện môi trường kinh doanh đã làm việc với các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới để trao đổi về 06/10 chỉ số thành phần trong Báo cáo Doing Business; đôn đốc các bộ, cơ quan liên quan cập nhật, cung cấp kết quả cải cách về chính sách, quy định, thủ tục hành chính của Việt Nam gửi Ngân hàng Thế giới, phục vụ xây dựng Báo cáo Doing Business 2020.
Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2019, theo lĩnh vực, phạm vi theo dõi của bộ chuyên ngành, các Tổ công tác sẽ chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện về điểm và xếp hạng các chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam trong Báo cáo Doing Business 2020; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới trong quá trình thực hiện thu thập dữ liệu, xây dựng Báo cáo, đảm bảo các kết quả cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam được cập nhật chính xác, kịp thời./.
 
Lê Quỳnh Anh,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.