Báo cáo APCI 2018

17/08/2018

Báo cáo chỉ số Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính APCI 2018 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ là báo cáo đánh giá chi phí thực tế mà doanh nghiệp và tổ chức phải chi trả để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên cả nước theo quy định hiện hành trong khuôn khổ của Đề án xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC (Đề án 383). Là năm đầu tiên thực hiện điều tra trên cả nước để xây dựng chỉ số, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC đã nhận được ý kiến và chia sẻ thông tin của hơn 3.000 doanh nghiệp đã thực hiện các TTHC này trên cả nước trong sáu tháng cuối năm 2017 (từ tháng 06 đến tháng 12 năm 2017) về thời gian và chi phí cần thiết để hoàn thành thủ tục hành chính đó.
 

Theo Đề án 383, Báo cáo Chỉ số APCI 2018 được xây dựng nhằm đánh giá chi phí tuân thủ (CPTT) của doanh nghiệp để thực hiện các TTHC tại các cơ quan quản lý nhà nước, qua đó xác định những nhóm TTHC đã và đang là gánh nặng về chi phí của doanh nghiệp. Chỉ số APCI 2018 có thể được sử dụng như một trong những thước đo về hiệu quả của những nỗ lực cải cách TTHC ở cấp trung ương (cấp ban hành chính sách) và làm cơ sở để thực hiện cải cách TTHC ở cấp địa phương (cấp thực thi) nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nghiên cứu đầu tiên này được ghi nhận là điểm số cơ sở (baseline) để so sánh với những năm tiếp theo, nhằm đánh giá hiệu quả cải cách TTHC với cách tiếp cận từ CPTT. 

Chỉ số APCI gồm hai chỉ số thành phần, phản ánh hai loại chi phí chủ yếu mà doanh nghiệp sẽ phải chi trả khi thực hiện thủ tục hành chính là:

i) Chi phí thời gian thông qua đo lường về thời gian cần thiết của mỗi doanh nghiệp kể từ khi bắt đầu tìm hiểu về TTHC (tìm hiểu thông tin về TTHC) cho đến khi hoàn tất việc thực hiện TTHC theo quy định hiện hành (nhận kết quả TTHC); và  
ii) Chi phí trực tiếp mà doanh nghiệp đã phải chi trả bằng tiền trong suốt quá trình thực hiện TTHC để nhận được kết quả của TTHC.  

Theo giả định của APCI, một TTHC hoặc một nhóm TTHC có chi phí tuân thủ thấp được coi là TTHC có chất lượng tốt.

(Xem nội dung chi tiết Báo cáo tại file đính kèm)