Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Đề án 896: Bộ Công an tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2020

01/04/2019

Sáng ngày 26/3/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Ban Chỉ đạo. tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896, đại diện một số đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, biểu dương Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và một số địa phương đã nêu cao trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguồn vốn cũng như đưa ra các sáng kiến trong việc đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư và tiến hành kiểm thử kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, chỉ ra một số khó khăn, tồn tại, đó là việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chưa bảo đảm tiến độ do chờ phân bổ nguồn vốn; việc thu thập thông tin dân cư cũng chưa hoàn thành. Đồng thời, vẫn còn bộ, ngành chưa ban hành kế hoạch để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân được quy định trong các Nghị quyết của Chính phủ.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, theo lộ trình, việc triển khai Đề án 896 chỉ còn 02 năm là năm 2019 và 2020, trong khi đó, khối lượng công việc còn lại rất nhiều và rất quan trọng, đó là hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ban hành các văn bản để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân… Đặc biệt, năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định phương châm hành động là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Vì vậy, đòi hỏi mỗi thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa và làm tốt hơn công tác phối hợp để tạo sự bứt phá, đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan khẩn trương đề xuất phân bổ nguồn vốn để thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng Nghị quyết số 71/2018/NQ-QH ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội, bảo đảm tập trung đầu tư đúng, không dàn trải và phải hiệu quả.

Thứ hai, Bộ Công an tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2020, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bí mật nhà nước, bí mật cá nhân; tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2021-2025; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, trước hết là kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu khác theo quy định.

Để triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm tiến độ, hiệu quả, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 622/TTg-KGVX ngày 05 tháng 5 năm 2015 và Văn bản số 9767/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ. Bên cạnh đó, để tiết kiệm nguồn lực, trong quá trình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, rà soát việc triển khai hạ tầng đến các bộ, ngành, địa phương theo hướng chỉ đầu tư mới khi bộ, ngành, địa phương không có hạ tầng tương thích, hoặc có nhưng không nâng cấp hệ thống tương thích được.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục triển khai, chuẩn hóa thông tin, thu thập thông tin dân cư và mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, đối với các bộ, ngành, địa phương
(i) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc phát hiện, thu thập thông tin, chuẩn hóa và cập nhật kịp thời khi có thay đổi để bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư luôn được chính xác. Đồng thời, nghiên cứu áp dụng các cách làm hay, công nghệ mới để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thu thập và nhập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thông qua các hoạt động liên quan đến quản lý dân cư của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành có liên quan và Tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc năm 2019 cần trao đổi, thống nhất thông tin để đảm bảo dữ liệu dân cư được đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Quá trình thu thập thông tin về dân cư có nhiều trường hợp phải đính chính, sửa đổi, bổ sung do thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác. Để xử lý vấn đề này, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải xác định đây là nhiệm vụ của mình trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, đăng ký, quản lý cư trú, do vậy phải chủ động xử lý hoặc phối hợp xử lý để tạo thuận lợi cho Nhân dân.

(ii) Bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoàn thành việc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại các Nghị quyết của Chính phủ. Trong quá trình đề xuất xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cần tính toán, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin công dân, tránh tình trạng đầu tư trùng lặp và yêu cầu cung cấp thông tin công dân nhiều lần.

(iii) Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài nguyên, dữ liệu dùng chung, do vậy, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu, quy định cụ thể đối tượng, mức thu,.. khi xây dựng Thông tư quy định, hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm đúng quy định pháp luật về phí, lệ phí, nhưng phải tạo thuận lợi cho các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính.

(iv) Yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và ban hành kế hoạch để thực hiện

Thứ tư, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 có nhiệm vụ:
(i) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo Hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo chuyên đề về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu hộ tịch và việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan, trong tháng 5 năm 2019 và báo cáo kết quả, đề xuất với Ban Chỉ đạo 896 để chỉ đạo thực hiện.

(ii) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo 896 tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm 2019 của Ban Chỉ đạo 896 đúng tiến độ, hiệu quả.

(iii) Tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo 896, ý kiến của đại diện các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2019, sớm trình Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ký ban hành làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.

Để bảo đảm thực hiện hiệu quả Kế hoạch năm 2019 của Ban Chỉ đạo 896, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 đề nghị tất cả các thành viên của Ban Chỉ đạo 896, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 và các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, năng động theo phương châm của Chính phủ, quyết liệt, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, vì Nhân dân phục vụ./.
 
Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC