Tỉnh Bến Tre chỉ đạo thực hiện Đề án 896 năm 2019

18/06/2019

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 896, ngày 03/6/2019 Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn số 2655/BCĐ-NC để thực hiện tốt công tác thu thập, cập nhật thông tin dân cư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 896 tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số công việc như sau:

Công an tỉnh: (i) Chỉ đạo công an các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục kiểm tra, đối chiếu các phiếu thu thập thông tin dân cư chưa thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu, đồng thời thực hiện việc thu thập thông tin đối với số dân cư biến động tăng (nhân khẩu thường trú) (ii) Phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, máy móc, nhân sự phục vụ việc scan phiếu thu thập thông tin dân cư và truyền dữ liệu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm tiến độ, hiệu quả (iii) Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành, khai thác đúng tiến độ; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác để phục vụ công tác quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; quá trình triển khai phải bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bí mật nhà nước, bí mật cá nhân theo quy định pháp luật (iv) Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo 896 tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Sở Tư pháp: Tiếp tục triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, cấp số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan đăng ký hộ tịch chủ động xử lý hoặc phối hợp xử lý những thông tin trong giấy tờ hộ tịch công dân có sự sai lệnh, không thống nhất, nhằm phục vụ tốt công tác thu thập thông tin dân cư.

Ủy ban nhân dân cấp huyện: Tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành hoàn thành công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn; phát hiện, thu thập thông tin, chuẩn hóa và cập nhật kịp thời khi có thay đổi, phát sinh, bảo đảm dữ liệu thông tin công dân luôn được chính xác; chỉ đạo công an cấp huyện tiếp tục phối hợp, hướng dẫn công an cấp xã hoàn thành thu thập và đối chiếu thông tin dân cư với hồ sơ, sổ sách quản lý và tàng thư hộ khẩu; phối hợp công an tỉnh trong quá trình scan phiếu cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với công an tỉnh hướng dẫn việc thực hiện thanh quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ cho công tác thu thập thông tin dân cư theo đúng quy định./.

Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC