Điểm báo ngày 09 tháng 8 năm 2019

09/08/2019

Bộ, ngành

1. Cấp bộ, tỉnh sẽ được ban hành điều kiện kinh doanh?
2. Đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính trong kinh doanh mua, bán vàng
3. Ngành Hải quan: Tạo dựng cơ chế minh bạch, bình đẳng hỗ trợ doanh nghiệp
4. Sửa Luật Xây dựng phải theo tinh thần phân cấp mạnh mẽ
5. Bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính
6. Đề xuất hướng dẫn quy định cấp giấy chứng sinh

Địa phương

7. Huyện Cao Phong tạo điều kiện cho người dân thực hiện thủ tục hành chính
8. Nỗ lực thực hiện “4 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính
9. Tuy Hòa: Thúc đẩy công tác cải cách hành chính
10. Hải quan Bình Dương tăng thu nhờ cải cách thủ tục hành chính
11. Duy trì vị thế xuất siêu

Xem Điểm báo ngày 09 tháng 8 năm 2019 tại file đính kèm
 
File đính kèm