Điểm báo ngày 25 tháng 9 năm 2019

25/09/2019

 

Bộ, ngành

1. Thí điểm 6 thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

2. Khởi động dự án thúc đẩy cải cách, nâng cao năng lực kết nối của DNNVV

3. Trên 30 TTHC xuất nhập khẩu được triển khai trực tuyến cấp độ 3, 4

4. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công

5. “Nặng nhẹ” thủ tục xây dựng!

6. Bước chuyển tích cực trong quản lý khai thác khoáng sản

7. Xây dựng thể chế kinh tế thị trường – Nhà nước bắt đầu từ đâu?

8. Mỗi bộ quản một 'ông', ô nhiễm ngày càng nặng

 

Địa phương

9. Liên thông nhà đất - thuế, rút thời gian làm giấy đỏ

10. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài yên tâm sản xuất, kinh doanh

11. Vụ người chết ký nguồn gốc đất: Tuỳ tiện dùng bản photo xác định mốc giới

12. Triển khai cấp điện qua dịch vụ công

13. Đưa ra khung tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm đối các cơ sở dịch vụ ăn uống

14. Siết điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Xem Điểm báo ngày 25 tháng 9 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm