Điểm báo ngày 26 tháng 3 năm 2020

26/03/2020

Bộ, ngành

1. Kế hoạch hoạt động của UBQG về Chính phủ điện tử năm 2020
2. 65 dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG năm 2020
3. Dự thảo Thông tư xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm tạo gánh nặng cho doanh nghiệp
4. Khi thông tư “đẻ” thêm thủ tục!
5. Nâng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, cách nào?
6. Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý
7. Kết nối liên thông giữa cơ quan thuế và TN&MT
 
Địa phương
8. BHXH TP.Hà Nội: Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
9. Kiến tạo môi trường đầu tư để phát huy hết tiềm năng, thế
10. Bình Phước chuyển mình thu hút đầu tư
11. Ứng dụng cần kết nối với hệ thống chung

Xem Điểm báo ngày 26 tháng 3 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm