Điểm báo ngày 19 tháng 6 năm 2020

19/06/2020

Bộ, ngành
1. Chuyển đổi số: Thủ tục thông quan hàng hóa và nộp thuế chỉ tính bằng giây
2. Khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật
3. Phát huy vai trò của bưu điện trong chính quyền điện tử
4. Chi trả bảo hiểm, đơn giản quy trình, giảm nhẹ gánh lo
5. Kế hoạch quản lý, chia sẻ sử dụng dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường
6. Làm rõ đặc thù dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp
7. Xây dựng lộ trình để tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVIPA
8. Tra cứu nguồn gốc đất bằng “click chuột”

Địa phương
9. Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp: Tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử
10. Đột phá từ dịch vụ công trực tuyến


 

Xem Điểm báo ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm