Điểm báo ngày 01 tháng 9 năm 2020

01/09/2020

 

Bộ, ngành

1. Lấy hài lòng của người dân làm thước đo cải cách hành chính

2. Tiền buông, hậu cũng... buông!

3. Thiết lập Cổng dữ liệu quốc gia, nền tảng quan trọng của Chính phủ số

 

Địa phương

4. Xây dựng chiến lược thu hút đầu tư giai đoạn mới

5. Nâng cấp công tác thu hút đầu tư

6. Quảng Ninh đi đầu cả nước về triển khai thành phố thông minh, chính quyền điện tử, chính quyền số

7. Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Phú Thọ

8. Hải quan Bình Dương: Nhiều sáng kiến trong cải cách, hiện đại hoá hải quan

9. Ứng dụng Zalo của Công an tỉnh rất thiết thực

10. Thành công thu hút đầu tư, tiền đề để bứt phá

Xem Điểm báo ngày 01 tháng 9 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm