Điểm báo ngày 01 tháng 10 năm 2020

01/10/2020

Bộ, ngành
1. Cắt giảm ít nhất 20% số quy định và chi phí tuân thủ liên quan đến kinh doanh
2. Doanh nghiệp du lịch: chuyển đổi số để tồn tại
3. Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kép
4. Cắt giảm, đơn giản hoá ít nhất 20% quy định trong kinh doanh trong 5 năm tới
5. Chỉ cải cách thực chất nếu tăng cường đối thoại, lắng nghe doanh nghiệp và người dân
6. Tổng cục Hải quan hoàn thành kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia
7. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số: Khẳng định vai trò nòng cốt
8. Ban hành nhiều nghị định, thông tư gây khó cho người dân, doanh nghiệp
 

Địa phương
9. Quảng Nam ra mắt Trung tâm điều hành thông minh
10. Người dân thuận lợi hoàn tất thủ tục hành chính
11. Mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” ở Bình Dương: “Đột phá” trong công tác cải cách hành chính
12. Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2020
13. Hà Nội: GRDP 5 năm (2016-2020) tăng bình quân 7,39%

Xem Điểm báo ngày 01 tháng 10 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm