Điểm báo ngày 20 tháng 01 năm 2021

20/01/2021

Bộ, ngành

1. Ngân hàng cam kết đồng hành với Cổng dịch vụ công quốc gia

2. Bộ Giao thông cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp

3. Cải thiện môi trường kinh doanh: Chỉ cần công chức thay đổi, doanh nghiệp sẽ đỡ khổ

4. Nghị định 01/2021: Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp với tên doanh nghiệp

 

Địa phương

5. Bến Tre phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

6. Quảng Bình: Khởi đầu một chu kỳ phát triển mới

7. Cải cách tổ chức bộ máy: Sắp xếp huyện, xã '3 giảm, 5 tăng'

8. Quản lý lưu trú trực tuyến: Tiện lợi, hiệu quả

9. Đắk Lắk hợp tác chiến lược với VNPT phát triển chính quyền điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số

10. Thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết TTHC
 

Xem Điểm báo ngày 20 tháng 01 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm