Điểm báo ngày 06 tháng 4 năm 2021

06/04/2021

Bộ, ngành

1. Tăng tốc 'đội đua' cải cách thể chế

2. Minh bạch, thống nhất khung pháp lý về đầu tư

3. Người dân sẽ được tra cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia

4. Sẽ sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết Luật Đo đạc và bản đồ

5. Xây dựng cơ chế 'tịch thu tài sản không qua thủ tục kết tội'

6. Nâng cao hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia tạo thuận lợi thương mại


Địa phương

7. Sáu chế độ báo cáo thông qua hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

8. Bình Dương có đủ nguồn lực để trở thành đô thị thông minh

9.  Tập trung hỗ trợ các dịch vụ hành chính công

10. TP. Hồ Chí Minh: Hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế số

Xem Điểm báo ngày 06 tháng 4 năm 2021 tại file đính kèm

 
File đính kèm