Cần sớm hoàn thiện Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg về cơ chế một cửa, một cửa liên thông

26/11/2014

Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được ban hành từ năm 2007, từ đó đến nay, cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai đồng bộ trên cả nước, tạo nên dấu ấn quan trọng trong công tác cải cách hành chính, trở thành một trong những nội dung cải cách cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước ta. Tuy nhiên, trải qua thời gian thực hiện, Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg đã bộc lộ một số khiếm khuyết cần được bổ sung, hoàn thiện thêm.

 

Qua đánh giá, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương cho thấy:

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã bước đầu góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và công dân, tổ chức theo hướng hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, gặp nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính; để chính quyền gần dân hơn, chống tệ quan liêu, hách dịch, tiêu cực, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính.

 Tuy nhiên, chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhìn chung còn thấp, nhiều nơi thực hiện mang tính hình thức; mô hình tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn có sự khác nhau ở một số địa phương. Nhiều địa phương đã tách việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa ở một số lĩnh vực như đất đai, đăng ký kinh doanh, tư pháp về các phòng chuyên môn ở cấp huyện. Điều đó dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất trong hệ thống hành chính, giữa địa phương này với địa phương khác.

Mặt khác, tuy là thực hiện cơ chế một cửa, nhưng trên thực tế, trong nhiều trường hợp, người dân vẫn phải trực tiếp đi đôn đốc từng cơ quan phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ công việc dẫn đến việc cơ chế một cửa, một cửa liên thông chỉ còn là hình thức.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh cải cách hành chính được đẩy mạnh với việc ban hành Nghị quyết 30c/NQ-CP; cải cách thủ tục hành chính được thể chế tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP, Nghị định 48/2013/NĐ-CP, việc xây dựng Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg là cần thiết do cơ chế một cửa, một cửa liên thông cần tiếp tục duy trì và có một số nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp để nâng cao hiệu quả phục vụ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân.

Tập trung hoàn thiện môt số vấn đề

Bộ Nội vụ có công văn số 1905/BNV-CCHC ngày 04 tháng 6 năm 2014 về việc thẩm định Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

 Nội dung Dự thảo so với Quyết định 93/2007/QĐ-TTg có một số điểm mới, một số điểm bổ sung, hoàn thiện như khái niệm cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, cơ chế một cửa liên thông hiện đại và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện; Quy định 5 lĩnh vực công việc phải thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; Quy định về cơ sở vật chất, kỹ thuật Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện cần đáp ứng... Những nội dung bổ sung chủ yếu nâng cao chất lượng Bộ phận một cửa, một cửa liên thông qua việc đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ thông tin, chưa chú trọng quy định quy chế phối hợp, vận hành hay danh mục thủ tục thực hiện liên thông để thống nhất triển khai thực hiện ở địa phương.

Làm rõ nội hàm khái niệm

Nội hàm khái niệm về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Quy định tại  Dự thảo chưa làm rõ được bản chất, đặc điểm của từng cơ chế cũng như mối liên quan, thống nhất của các nội dung, chưa giải thích rõ tính “hiện đại” của cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, vì vậy rất khó phân biệt giữa quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại này.

Bản chất việc thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông hiện đại” không khác so với cơ chế một cửa, một cửa liên thông mà chỉ khác ở tính chất hiện đại do được ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông thông thường.

Để làm rõ nội hàm khái niệm, cần giải thích theo hướng sau:

“1. Cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là phương thức thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức thông qua một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

2. Cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là phương thức thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức thông qua một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan hành chính nhà nước.

3. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại là phương thức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó có ứng dụng công nghệ, phương tiện tiên tiến, hiện đại trong giao dịch hành chính để giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức”.

Về vị trí, tổ chức hoat động, biên chế và tên gọi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Dự thảo quy định một tên gọi chung là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là đầu mối thực hiện chức năng của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, chưa bao quát hết các tên gọi đang được thực hiện trên thực tế mà bản chất cũng thực hiện đầu mối tiếp nhận và trả kết quả như Trung tâm hành chính công ở cấp tỉnh, cấp huyện, mô hình một cửa điện tử.

Để nâng cao một bước chất lượng hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng không tăng biên chế bố trí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời đề cao điều kiện am hiểu chuyên môn của người được bố trí tiếp nhận hồ sơ, Dự thảo cần quy định Tổ chức hoạt động theo hướng: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng cơ quan chuyên môn (phòng hành chính-tổ chức) cấp tỉnh, văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Văn phòng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm bố trí điều kiện làm việc, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật. Biên chế do các đơn vị chuyên môn cử người trực để tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

Về diện tích làm việc, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Dự thảo quy định diện tích tối thiểu của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tuy nhiên để tránh lãnh phí nguồn lực, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương đề nghị quy định theo hướng tối thiểu và tối đa để các địa phương linh hoạt áp dụng. Bên cạnh đó, khi bộ phận một cửa, một cửa liên thông được ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị hiện đại thì người dân có thể nộp hồ sơ qua mạng, quy định về diện tích tối thiểu lúc này sẽ không thực sự phù hợp. Vậy, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc quy định mô hình chuẩn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo từng cấp độ (đối với Bộ phận một cửa, Bộ phận một cửa liên thông, Bộ phận một cửa liên thông hiện đại). Mô hình chuẩn có thể được quy định theo lộ trình thực hiện cho phù hợp.

 Về những thủ tục hành chính áp dụng một cửa liên thông

Về phạm vi áp dụng: Dự thảo quy định 5 lĩnh vực thực hiện liên thông và giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế có thể bổ sung thêm các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, các thủ tục hành chính thực hiện liên thông theo quy định hiện hành không chỉ giới hạn trong 5 lĩnh vực.  Bên cạnh đó, trong mỗi lĩnh vực có nhiều thủ tục hành chính khác nhau, căn cứ vào nội dung cụ thể của từng thủ tục và các thủ tục liên quan để xác định được chính xác các thủ tục có áp dụng cơ chế liên thông được hay không.  Dự thảo quy định áp dụng cơ chế một cửa liên thông cho một số lĩnh vực mà chưa chỉ rõ các thủ tục áp dụng liên thông trong lĩnh vực đó sẽ dẫn đến sự không khả thi, thiếu thống nhất trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, nội dung cụ thể cơ chế liên thông đối với từng nhóm thủ tục khác nhau về trình tự, cách thức thực hiện, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia giải quyết, hồ sơ thực hiện, thời gian thực hiện, kết quả thực hiện,…. Vì vậy, để triển khai thực hiện khả thi, ngoài quy định hướng dẫn chung mang tính nguyên tắc tại Quyết định này thì cần các văn bản cụ thể do các Bộ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Nội dung thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: Cơ chế một cửa liên thông yêu cầu quan trọng hơn cơ chế một cửa là việc giải quyết được quy trình, mối quan hệ thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, hiện nay Dự thảo mới tập trung quy định về trách nhiệm của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả mà chưa làm rõ được những nội dung như:  nội dung thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong đó quy định rõ nội dung công việc, trách nhiệm thực hiện, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện giải quyết thủ tục cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa liên thông. Vì vậy, Dự thảo chưa giải quyết được gốc của vấn đề để đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi trong thực hiện.

Về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại cấp huyện

Khó khăn của việc áp dụng công nghệ thông tin trong thực hiện liên thông là chưa có cơ chế liên thông thống nhất, mỗi nơi quy định một kiểu, thiếu đồng bộ, chuẩn xác. Do vậy, để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại cần có quy trình chuẩn và các giao dịch điện tử phải được công nhận tính pháp lý, tránh hiện tượng các địa phương thực hiện song song cả hồ sơ trên giấy và hồ sơ qua mạng gây lãng phí, không hiệu quả. Đồng thời, Dự thảo chỉ dừng lại quy định hiện đại tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông vô hình chung chỉ là hiện đại tại một điểm và không khả thi khi kết nối với các cơ quan, đơn vị khác. Vậy, đề nghị phải có quy định vận hành công nghệ để thống nhất kết nối.

Điều kiện cần đáp ứng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện: Nhiều quy định tại Dự thảo là thiếu tính khả thi; cụ thể: Dự thảo quy định: “Áp dụng phần mềm điện tử dùng chung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại…”, hay quy định: “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại…..áp dụng phần mềm điện tử nhằm tin học hóa tất cả các giao dịch…”. Với số lượng thủ tục hành chính quá nhiều theo quy định hiện hành, không một phần mềm nào có thể ứng dụng cho tất cả các thủ tục đó, chỉ có thể đưa ra một phần mềm với một số ứng dụng chung; Dự thảo quy định  “cho phép tích hợp chữ ký số trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục…” sẽ không khả thi khi chưa có quy định pháp lý để thực hiện hoặc chế tài liên quan về nội dung này.

Quy định Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại còn chưa thống nhất ngai tại Dự thảo, cụ thể: Phần giải thích thuật ngữ về Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại (Điều 2) Dự thảo quy định: “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị điện tử hiện đại….trong việc công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả cho cá nhân, tổ chức….”.

Đến điều quy định về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện (Điều 10) Dự thảo quy định: “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại cấp huyện là đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức tên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức”.

Như vậy, Điều 2 Dự thảo quy định Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ngoài thực hiện công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả còn có thể thực hiện giải quyết thủ tục. Tuy nhiên đến Điều 10 Dự thảo quy định Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện thực hiện chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn và nhận kết quả trả cho cá nhân, tổ chức (không giải quyết hồ sơ).

Trách nhiệm các Bộ, ngành liên quan

Dự thảo mới quy định trách nhiệm của các Bộ nói chung trong công bố thủ tục hành chính và trách nhiệm của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Theo quy định tại Dự thảo, ngoài một số quy định về trách nhiệm nói trên cần bổ sung quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến các nội dung về kiểm soát thủ tục hành chính, quy trình ISO, ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm tăng cường phối hợp trong tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra thống nhất đối với địa phương.

 Việc xác định nhóm thủ tục áp dụng cơ chế một cửa liên thông dựa trên yêu cầu của quá trình giải quyết thủ tục cho cá nhân, tổ chức và cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo tính hiệu quả khi triển khai thực hiện. Do đó, việc bổ sung nhóm thủ tục được áp dụng cơ chế một cửa liên thông là quá trình liên tục. Việc bổ sung quy định này sẽ đáp ứng được yêu cầu thực tế giải quyết thủ tục cho cá nhân, tổ chức. Theo giải trình của Cơ quan chủ trì soạn thảo, cần thiết bổ sung quy định giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định các thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa liên thông để triển khai thực hiện thống nhất trong cả nước; đồng thời cũng giao Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động đề xuất với Bộ Tư pháp việc áp dụng cơ chế một cửa liên thông để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét,  quyết định.

Bên cạnh đó, Dự thảo quy định giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, không phù hợp với thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  quy định: Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương…. Dự thảo quy định quy phạm liên quan đến kinh phí …thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân.

Về nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính và trách nhiệm của công chức tiếp nhận hồ sơ

 Dự thảo quy định “Cá nhân, tổ chức chỉ liên hệ giải quyết công việc tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”.  Quy định như trên là không khả thi và có thể đẩy người dân, tổ chức vào rủi ro vì trên thực tế có địa phương chưa thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, có địa phương thành lập rồi nhưng chưa đưa tất cả các thủ tục theo quy định hiện hành vào thực hiện tại Bộ phận này.  Bên cạnh đó, nguyên tắc của nhà nước pháp quyền là quy định trách nhiệm đối với nhà nước và quyền lợi cho người dân, ở quy định này Dự thảo đã quy định ngược trách nhiệm của người dân đối với cơ quan nhà nước.

Dự thảo quy định trách nhiệm công chức tiếp nhận hồ sơ đối với các công việc giải quyết và trả kết quả trong ngày làm việc. Tuy nhiên Dự thảo chưa quy định nổi bật tính chất giải quyết công việc ngay, kịp thời trong trường hợp này. Đối chiếu với Khoản d, Điều 9 Dự thảo quy định đối với các công việc không phải giải quyết và trả kết quả trong ngày chỉ khác ở việc không phải viết giấy biên nhận (đối với trường hợp giải quyết trong ngày) và có viết giấy biên nhận (đối với trường hợp không phải giải quyết trong ngày). Như vậy, với thủ tục đòi hỏi giải quyết ngay trong ngày chưa quy định trách nhiệm của công chức trong kịp thời xử lý, thậm chí trách nhiệm giải quyết còn đơn giản hơn trường hơp không phải giải quyết trong ngày (không cần viết giấy biên nhận hồ sơ).  

Phạm vi áp dụng cơ chế môt cửa, một cửa liên thông

Dự thảo quy định áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế môt cửa liên thông tại Văn phòng Ủy ban nhân dân câp tỉnh, các Sở và đơn vị trực thuộc Sở.  Việc mở rộng phạm vi áp dụng tại các đơn vị trực thuộc sở và tương đương sẽ hình thành nhiều Bộ phận tiếp nhận (Bộ phận tiếp nhận ở Sở và Bộ phận tiếp nhận tại các đơn vị trực thuộc sở), mâu thuẫn với tinh thần gom tất cả các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương vào một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (kể cả những thủ tục về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất tiếp nhận tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hay các thủ tục về đầu tư).

Trường hợp không quy định áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị trực thuộc sở, Dự thảo cần cân nhắc đến một số quy định hiện hành trong lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh (quy định tiếp nhận thủ tục tại Văn phòng đăng ký đất đai một cấp hay tiếp nhận thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 43/2010/NĐ-CP) đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra,  Dự thảo quy định áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương. Theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, có rất nhiều thủ tục phải nộp thuế, phí, lệ phí trực tiếp tại Kho bạc hoặc Cơ quan thuế. Như vậy, người dân sẽ phải đến hai đầu mối tiếp nhận là Bộ phận tiếp nhận tại sở chuyên môn và Bộ phận tiếp nhận tại cơ quan ngành dọc. Vậy, Cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc nghiên cứu thêm cơ chế phối hợp đối với những thủ tục này để người dân không phải đi lại nhiều lần và đúng với tinh thần của cơ chế một cửa, một cửa liên thông là người dân chỉ phải đi lại nộp và nhận kết quả tại một đầu mối.

Quản lý công chức làm việc tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông

 Dự thảo quy định quản lý công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tuy nhiên chưa quy định về quản lý đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ngành dọc đóng tại địa phương và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại các đơn vị trực thuộc sở. Trường hợp, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng đối với đơn vị trực thuộc sở đã bao hàm trong quy định tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thì không đúng theo quy định tại Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, Khoản 2, Điều 1 Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm có sở và cơ quan ngang sở. Các đơn vị thuộc và trực thuộc sở như chi cục, văn phòng…gọi là tổ chức (Điều 5 Nghị định 24/2014/NĐ-CP).

Nhìn chung, Dự thảo Quyết định sửa đổi đã tiếp cận nhiều nội dung mới, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần phải được trao đổi thêm để bảo đảm chất lượng của văn bản khi trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời bảo đảm nâng cao chất lượng phục vụ của Bộ phận một cửa, một cửa liên thông đến với người dân./.

Tạ Thị Hải Yến

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Nội chính