Bàn về tính hợp pháp của thủ tục hành chính tại Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận và dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại 7 chỗ trở xuống

26/11/2014

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận và dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại 7 chỗ trở xuống (gọi tắt là Dự thảo Thông tư). Căn cứ để xây dựng Thông tư là Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 năm 2010, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật này và Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

 

 

Xe ô tô con dưới 7 chỗ sẽ phải dán thêm nhãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường

Dự thảo Thông tư gồm có 4 chương, 19 điều. Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Thông tư là quy định việc kiểm tra, chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 7 chỗ trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. Trong đó quy định chi tiết các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính kiểm tra, chứng nhận mức tiêu thụ năng lượng và dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại 7 chỗ trở xuống. Cụ thể, Cục Đăng kiểm Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước về việc kiểm tra, chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng; các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu sẽ phải lập hồ sơ đăng ký theo quy định tại điều 6 Dự thảo Thông tư gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam; trình tự cấp giấy chứng nhận và dán nhãn năng lượng được quy định tại (điều 9); nhãn năng lượng do Cục Đăng kiểm Việt Nam quy định mẫu và phát hành và phải được dán lên kính phía trong xe, tại vị trí dễ quan sát nhìn từ bên ngoài xe (điều 12, điều 13); hàng năm, căn cứ vào nhu cầu của cơ sở sản xuất, lắp ráp, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra đánh giá định kỳ (đánh giá COP) và lấy mẫu thử nghiệm ngẫu nhiên, kết quả của báo cáo thử nghiệm và đánh giá COP là căn cứ của việc duy trì Giấy chứng nhận còn phù hợp; ...

Tuy nhiên, đối với việc dán nhãn năng lượng, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã quy định rõ tại điều 39, Bộ Công thương có trách nhiệm:

a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện;

b) Quy định nội dung, quy cách nhãn năng lượng;

c) Quy định phòng thử nghiệm có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng;

d) Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với phương tiện, thiết bị;

đ) Quy định việc công nhận nhãn năng lượng của phương tiện, thiết bị nhập khẩu.

Tại điều 21 của Luật này quy định trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải, bao gồm:

a) Áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không;

b) Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng và ban hành theo thẩm quyền quy chuẩn kỹ thuật, định mức tiêu thụ năng lượng đối với phương tiện vận tải;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện loại bỏ phương tiện vận tải quá thời hạn sử dụng, không đạt mức hiệu suất năng lượng tối thiểu;

d) Hướng dẫn doanh nghiệp vận tải hợp lý hóa hoạt động giao thông vận tải nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của phương tiện vận tải;

đ) Lập kế hoạch đầu tư, khai thác hệ thống giao thông công cộng, tăng cường sử dụng mạng lưới giao thông đường sắt, đường thuỷ kết hợp vận tải đa phương thức;

e) Kiểm tra việc tuân thủ định mức tiêu thụ năng lượng đối với phương tiện vận tải.

Như vậy, có thể thấy rằng, cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định về trình tự thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận và dán nhãn năng lượng đối với phương tiện, thiết bị là Bộ Công thương, không phải là Bộ Giao thông vận tải. Việc Bộ Giao thông vận tải dự thảo Thông tư trên là không đúng với nội dung được giao tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bộ Giao thông vận tải cần xem xét để Dự thảo Thông tư được ban hành phải đảm bảo về tính hợp pháp của thủ tục hành chính.

Phùng Thị Thu Hà

Phòng KSTTHC khối Kinh tế ngành