Hội thảo về Luật sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (26/02/2019)

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp đối với dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 (19/02/2019)

Để triển khai tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 30 tháng 1 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

 

Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (13/02/2019)

Nghị định được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 24/01/2019 và có hiệu lực từ ngày 12/3/2019, gồm 05 chương 33 điều.

Bãi bỏ các thủ tục cấp giấy phép quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch (13/02/2019)

Từ năm 2019, các thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch đô thị, giấy phép quy hoạch xây dựng chính thức được bãi bỏ theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Ngoại giao (01/02/2019)

Theo Báo cáo số 260/BNG-VP  ngày 17/01/2019 của Bộ Ngoại giao về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 cho thấy các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính đã được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Điểm “nghẽn” trong việc thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp - Thực trạng và giải pháp (30/01/2019)

Ngày 17/6/2009, tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật lý lịch tư pháp, theo đó, việc quản lý lý lịch tư pháp nhằm các mục đích đó là: Đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, ghi nhận việc xoá án tích, hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự, thống kê tư pháp hình sự, công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã,… (Điều 3 Luật lý lịch tư pháp). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp còn có những bất cập, vướng mắc cần được xử lý.

Bộ Tư pháp cơ bản hoàn thành kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2018 (30/01/2019)

Theo Báo cáo số 181/BC-BTP ngày 14/01/2019, Bộ Tư pháp đã cấp số định danh cá nhân cho hơn 766.000 trường hợp đăng ký khai sinh mới tại 38 địa phương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa (25/01/2019)

Thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là một trong những bộ đầu tiên ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc Văn phòng Bộ.

Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018 (25/01/2019)

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ trong năm 2018 đã được triển khai đồng bộ và đạt được một số kết quả tích cực.
 

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch kiểm soát và Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 (14/01/2019)

Theo Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019, ngoài nhóm nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa TTHC, Bộ Công Thương xác định 06 nhóm nhiệm vụ với nội dung công việc, thời gian thực hiện, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và kết quả cụ thể.

Các tin đã đưa ngày: