Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương trong xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính (21/05/2019)

Ngày 18/5/2019, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

Bộ Tư pháp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 23/NQ-CP của Chính phủ (21/05/2019)

Theo Báo cáo số 132/BC-BTP ngày 10/5/2019 của Bộ Tư pháp cho thấy Bộ đã triển khai kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 23/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019 và Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản Quốc gia.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (21/05/2019)

Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, năm 2007 có 1,9 triệu lượt, năm 2008 có 2,6 triệu lượt, năm 2010 có 3,2 triệu lượt, năm 2013 có 6,1 triệu lượt, năm 2016 là 7,7 triệu lượt và năm 2017 đã tăng lên 9,2 triệu lượt công dân Việt Nam xuất cảnh.

Bộ Công an chỉ đạo triển khai Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia (21/05/2019)

Để triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bộ Công an đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai sử dụng chữ ký số tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (16/05/2019)

Thực hiện Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia, ngày 26/4/2019, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An đã ký văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về việc quản lý và sử dụng chữ ký số tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ (13/05/2019)

Để bắt kịp xu thế phát triển và thực hiện chỉ đạo, quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ, ngày 29/3/2019, Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử (08/05/2019)

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, ngày 24/04/2019, Bộ Ngoại giao đã ban hành Quyết định số 1023/QĐ-BNG ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Ngoại giao.

Bộ Ngoại giao ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ (08/05/2019)

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, ngày 24/4/2019,  Bộ Ngoại giao đã ban hành Quyết định số 1022/QĐ-BNG về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết này

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (06/05/2019)

Kế hoạch được ban hành nhằm phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các đơn vị thuộc Bộ để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo đẩy mạnh việc gửi, nhận văn bản điện tử tại Bộ (01/05/2019)

Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, vừa qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BKHĐT yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan thuộc Bộ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Các tin đã đưa ngày: