Bộ Tài chính triển khai bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (30/09/2022)

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 06 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (Bộ chỉ số).  

Định hướng chuyển đổi số trong ngành tài chính đến năm 2030 (30/09/2022)

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch chuyển đổi số (Quyết định số 1484/QĐ-BTC) để thúc đẩy chuyển đổi số của ngành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 (30/09/2022)

Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách, kiểm soát TTHC của Bộ Tài chính 09 tháng năm 2022 (30/09/2022)

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách TTHC và hiện đại hoá gắn với chuyển đổi số mang lại nhiều kết quả nổi bật.

Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 của Bộ Quốc phòng (27/09/2022)

Theo Báo cáo số 3163/BC-BQP ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ Quốc phòng, trong quý III năm 2022, công tác cải cách hành chính đã được Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được nhiều kết quả đáng được ghi nhận

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699 thủ tục hành chính (30/08/2022)

Ngày 30 tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Một số kết quả cải cách thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước trong quý II năm 2022 (22/07/2022)

Trong quý II năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thực hiện một số nhiệm vụ về thẩm định, rà soát, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), triển khai dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02 của Văn phòng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2022 (30/06/2022)

Các nhiệm vụ liên quan đến cải cách, kiểm soát TTHC, thường trực Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm được triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Hoàn thiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính (30/06/2022)

Bộ Tài chính xây dựng, lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Lâm Đồng kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính (24/06/2022)

Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Các tin đã đưa ngày: