Một số kết quả nổi bật về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021 của Bộ Tài chính (11/02/2022)

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Bộ Tài chính tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật trong năm 2021.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài chính (11/02/2022)

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành năm 2022 (Quyết định số 2488/QĐ-BTC) để kịp thời triển khai các nhiệm vụ trong tâm trong công tác cải cách hành chính ngành tài chính ngay từ đầu năm.

Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 03/NQ-CP (11/02/2022)

Ngày 28/01/2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký Quyết định số 33/QĐ-VPCP phê duyệt Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 03/NQ-CP.

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2021 (11/02/2022)

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2021.

Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 (21/01/2022)

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP  ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Văn phòng Chính phủ đã tổng hợp Báo cáo Chính phủ tình hình, kết quả  thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 (Báo cáo 9475/BC-VPCP ngày 27 tháng 12 năm 2021).

Ủy ban Dân tộc vượt chỉ tiêu đề xuất phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (18/01/2022)

Mới đây, Ủy ban Dân tộc có báo cáo số 1994/BC-UBDT tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Ủy ban Dân tộc đã đề xuất phân cấp 02/07 TTHC, đạt tỷ lệ 28,57%.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (04/01/2022)

Ngày 30/12/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 2230/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong năm 2021 và năm 2022.

Đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý, Bộ Giao thông vận tải vượt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (07/12/2021)

Ngày 24/11/2021 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1977/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến họat động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến họat động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (04/11/2021)

Với việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến họat động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg ngày 02/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thứ hai được phê duyệt phương án, sau Bộ Y tế.

Xây dựng nền hành chính ngành tài chính chuyên nghiệp, hiện đại (04/11/2021)

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính ngành tài chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả.
Các tin đã đưa ngày: