Một số kết quả nổi bật trong công tác Kiểm soát TTHC Quý I năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (26/03/2020)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai hiệu quả công tác đánh giá tác động, công bố công khai TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; dịch vụ công trực tuyến; hệ thống báo cáo; triển khai cơ chế một cửa;…

Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ (16/03/2020)

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành Chương trình hành động (số 532/CTr-BQP ngày 19/02/2020) với mục tiêu cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Bộ để củng cố những kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được Chính phủ giao.

Bộ Tư pháp cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (11/03/2020)

Kết quả theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Bộ Tư pháp cho thấy nhiều nhiệm vụ đang bị chậm tiến độ.

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn các bộ, địa phương chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo (04/03/2020)

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1605/VPCP-KSTT ngày 03/3/2020 đôn đốc, hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương.

Văn phòng Chính phủ đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (13/02/2020)

Ngày 11/02/2020, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 1007/VPCP-KSTT gửi các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Yêu cầu tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực công thương (13/02/2020)

Ngày 17 tháng 01 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BCT về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hoá các TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân, theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị thuộc Bộ và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc các công việc sau:

Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 (07/02/2020)

Năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phương án xử lý tập trung đầu mối đối với 25 nhóm sản phẩm, hàng hóa còn chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành, tương đương với 1.012 dòng hàng tính theo mã số HS ở cấp độ 8 chữ số, và tương ứng với 1.501 mặt hàng. Năm 2020, tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020, Chính phủ tiếp tục xác định phải thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành; hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam thông qua phương án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực thanh toán và ngoại hối (31/01/2020)

Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành Quyết định số 46/QĐ-NHNN ngày 14/01/2020  thông qua phương án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực thanh toán và ngoại hối.

Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2020 (31/01/2020)

Ngày 18/01/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký Quyết định số 47/QĐ-VPCP phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Nhìn lại kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2019 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (21/01/2020)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực triển khai và đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách, kiểm soát TTHC.
Các tin đã đưa ngày: