Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 (07/02/2020)

Năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phương án xử lý tập trung đầu mối đối với 25 nhóm sản phẩm, hàng hóa còn chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành, tương đương với 1.012 dòng hàng tính theo mã số HS ở cấp độ 8 chữ số, và tương ứng với 1.501 mặt hàng. Năm 2020, tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020, Chính phủ tiếp tục xác định phải thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành; hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành.

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (10/01/2020)

Kết quả công tác kiểm soát TTHC năm 2019 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã giúp nâng cao hiệu quả, năng suất công việc, góp phần hỗ trợ, phát triển hoạt động hệ thống doanh nghiệp Việt Nam.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (02/01/2020)

Năm thứ hai liên tiếp, Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được Chính phủ ban hành ngay từ ngày đầu tiên của năm.
 

Bộ Công Thương tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 (29/12/2019)

Thực hiện Quyết định số 3629/QĐ-BCT, ngày 24/12/2019, Văn phòng Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn công tác cải cách hành chính, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Công Thương năm 2019.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02 năm 2019 của VCCI (26/12/2019)

Với 04 nhóm nhiệm vụ chính được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong năm 2019.

Kết quả 3 năm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (24/12/2019)

Qua 3 năm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được một số kết quả nhất định.

Nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (23/12/2019)

 

Năm 2019, với sự quyết tâm của Chính phủ, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến - Nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa (10/12/2019)

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trình Chính phủ, tuy nhiên còn nhiều vấn đề tại dự thảo còn có ý kiến khác nhau cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Giải pháp cải thiện chỉ số Nộp thuế và bảo hiểm xã hội của Việt Nam trong thời gian tới (27/11/2019)

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh (DB2020) của Ngân hàng Thế giới, kết quả chỉ số Nộp thuế và bảo hiểm xã hội  của Việt Nam xếp thứ 109/190, tăng 22 bậc so với năm 2018. Tuy nhiên, xếp hạng này vẫn còn thấp và cần tiếp tục được cải thiện trong những năm tiếp theo.

Cải cách, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đăng ký mua điện hạ áp, đăng ký mua điện trung áp (22/11/2019)

Các dịch vụ công trong lĩnh vực điện gồm: Đăng ký mua điện hạ áp, đăng ký mua điện trung áp và thanh toán tiền điện dự kiến triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thời gian tới. Một trong những yêu cầu đặt ra để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là phải thực hiện rà soát, cải cách, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ của các thủ tục này.
Các tin đã đưa ngày: