Kết quả cải cách TTHC giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 của Quảng Ngãi (23/06/2020)

Theo Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030, Tỉnh đã đạt được một số kết quả cải cách TTHC đáng ghi nhận trong 10 năm qua.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 tại Văn phòng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020 (23/06/2020)

Ngày 20/6/ 2020, Văn phòng Chính phủ có Báo cáo số 4967/BC-VPCP và Báo cáo số 4968/BC-VPCP về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 84/NQ-CP, Chỉ thị số 11/CT-TTg và Báo cáo số 4968/BC-VPCP về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP tại Văn phòng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2020.

Một số kết quả bước đầu và nhiệm vụ triển khai nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian tới (15/06/2020)

Nhờ sự nỗ lực của các bộ, cơ quan, địa phương, đến nay chúng ta đã đạt một số kết quả trong xây dựng các Hệ thống thông tin báo cáo theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và triển khai Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Nghị quyết số 17/NQ-CP.

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (10/06/2020)

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 .

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (27/05/2020)

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử với 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó trong năm 2020 Bộ sẽ thực hiện cung cấp ít nhất 50% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trên môi trường điện tử, đáp ứng tiêu chí dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP với nỗ lực cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô (31/03/2020)

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 01 năm 2020 quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020. Nghị dịnh góp phần cắt giảm, đơn giản hóa tổng số 34/51 điều kiện kinh doanh so với phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 767/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 4 năm 2018, đạt tỷ lệ 66,7%.

Một số kết quả nổi bật trong công tác kiểm soát TTHC Quý I năm 2020 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (30/03/2020)

Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) đã triển khai hiệu quả và đạt một số kết quả đáng ghi nhận trong công tác kiểm soát TTHC.

Một số kết quả nổi bật trong công tác Kiểm soát TTHC Quý I năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (26/03/2020)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai hiệu quả công tác đánh giá tác động, công bố công khai TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; dịch vụ công trực tuyến; hệ thống báo cáo; triển khai cơ chế một cửa;…

Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ (16/03/2020)

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành Chương trình hành động (số 532/CTr-BQP ngày 19/02/2020) với mục tiêu cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Bộ để củng cố những kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được Chính phủ giao.

Bộ Tư pháp cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (11/03/2020)

Kết quả theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Bộ Tư pháp cho thấy nhiều nhiệm vụ đang bị chậm tiến độ.
Các tin đã đưa ngày: