Bộ Tài chính ban hành Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số (31/03/2021)

Để thực hiện chủ trương về xây dựng Chính phủ điện tử ngành tài chính, Bộ Tài chính có Quyết định số 2366/QĐ-BTC ban hành Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số theo lộ trình giai đoạn 2021 -2025 và tầm nhìn 2026 - 2030.

Thực trạng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính – Đề xuất giải pháp để đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử trong giai đoạn hiện nay (23/03/2021)

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 việc gắn kết, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một yêu cầu quan trọng, cần thực hiện ngay trong đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Bộ Tư pháp cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ do Chính phủ giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP (04/03/2021)

Qua Báo cáo số 238/BC-BTP ngày 13/11/2020, báo cáo số 13/BC-BTP ngày 14/01/2021của Bộ Tư pháp và kết quả theo dõi về tình hình, kết quả triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ tại Bộ cho thấy đến thời điểm hiện nay, còn nhiều nhiệm vụ chưa được Bộ Tư pháp thực hiện theo đúng tiến độ được giao.

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (01/03/2021)

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (Quyết định số 169/QĐ-BTC).

Mô hình mới trong thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm tại cửa khẩu (09/02/2021)

Đây là nội dung cải cách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg nhằm mang lại sự lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp theo hướng một đầu mối trong thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 (08/02/2021)

Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-NHNN ngày 27/01/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), giao nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm, thời gian thực hiện và kết quả phải hoàn thành cho các đơn vị thuộc NHNN.

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (08/02/2021)

Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-NHNN ngày 27/01/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm 11 nhóm nhiệm vụ, với 33 đầu nhiệm vụ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (04/02/2021)

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, sau khi ban hành Kế hoạch thực hiên Nghị định số 45/2020/NĐ-CP tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 2866/QĐ-BGDĐT ngày 01/10/2020), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ (Quyết định số 480/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2021).

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 (04/02/2021)

Để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 28 tháng 01 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến góp ý của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (25/01/2021)

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ và khoản 4 Điều 107 của Luật Giáo dục 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì xây dựng Nghị định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập thay thế Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.
Các tin đã đưa ngày: