Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định của Ban Chỉ đạo Đề án 896 năm 2018

11/05/2018

Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 627/QĐ-BTC ngày 03/5/2018 của Bộ Tài chính xác định 5 nhiệm vụ và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

Trong đó, có 4 nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo 896 Trung ương giao cho Bộ Tài chính chủ trì thực hiện, gồm: (i) ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2018 theo các nhiệm vụ được giao; (ii) ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số104/NQ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; (iii) ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (iv) đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa các cơ sở dữ liệu khác, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhiệm vụ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn cho Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Công văn số 9767/VPCP-KTTH ngày 14/9/2017 và Công văn số 144/VPCP-KTTH ngày 04/01/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ này, Kế hoạch đã phân công cụ thể các đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện và tiến độ hoàn thành. Đối với các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì, giao các đơn vị: Văn phòng bộ, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học và Thống kê Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, các bộ, ngành khác có liên quan tổ chức thực hiện; báo cáo định kỳ theo quy định hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo Đề án 896. Đối với các nhiệm vụ do bộ, ngành khác chủ trì, giao Vụ I chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc bộ để tổng hợp trình lãnh đạo bộ có ý kiến tham gia với bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu, đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính./.

Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC