Bộ Tư pháp tọa đàm về công tác cải cách thủ tục hành chính

07/06/2018

Ngày 01 tháng 6 năm 2018 Bộ Tư pháp đã tổ chức “Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2017 và giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ Tư pháp trong thời gian tới” nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, với sự tham dự của đại diện một số bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ.
 

Theo kết quả công bố của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ về Chỉ số CCHC năm 2017, Bộ Tư pháp đạt điểm Chỉ số CCHC là 83.93/100 điểm. So với năm 2016, giá trị điểm năm 2017 cao hơn 1.03 điểm, giúp Bộ tăng thêm hai bậc để xếp vị trí thứ 4/19 bộ, cơ quan ngang bộ thuộc đối tượng xác định Chỉ số CCHC (năm 2016 xếp vị trí thứ 6/19).

Qua số điểm đạt được trên 7 lĩnh vực đánh giá của Chỉ số CCHC cấp bộ có thể thấy, có 4 lĩnh vực CCHC của Bộ Tư pháp đã đạt kết quả tích cực, góp phần vào kết quả CCHC chung của Bộ, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và hiện đại hóa hành chính. Tuy nhiên, chỉ số cải cách thủ tục hành chính năm 2017 đạt 11,42/16 điểm =71,4%, xếp thứ 11 giảm so với năm 2016 (2016 đạt 10,5/10,5 =100% điểm xếp thứ nhất cùng 6 bộ).

 

Toàn cảnh Tọa đàm về công tác cải cách hành chính của  Bộ Tư pháp


Tại Tọa đàm, bên cạnh việc nêu những kết quả đạt được, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã phân tích những hạn chế trong công tác cải cách hành chính của Bộ Tư pháp thời gian qua còn chậm hoặc chưa đạt yêu cầu, như: việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; việc thực hiện công bố, công khai, nhập, đăng tải công khai TTHC tại trụ sở và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; việc xắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ; việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ; tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm;…

Tiếp đó, các đại biểu của Bộ Tư pháp đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính, cụ thể là: Trong việc công bố, công khai TTHC không chia tỷ lệ % thực hiện mà chỉ cần có việc công bố, công khai chậm là bị chấm không điểm; về chỉ số chấm điểm đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chỉ được tính điểm khi số lượng đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên của năm chấm điểm cao hơn năm trước và số lượng đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động của năm chấm điểm giảm so với năm trước. Tuy nhiên, trong năm 2017, Bộ phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính trong việc giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ quản lý bằng mức 2017, theo đó không có sự biến động so với năm 2016. Vì vậy, điểm chỉ số cải cách hành chính trong năm này của Bộ bị chấm giảm so với năm trước. Đồng thời, Bộ Nội vụ cần nghiên cứu để bổ sung tiêu chí chấm điểm đối với đơn vị sự nghiệp không có thu (ngân sách nhà nước phải bảo đảm %)…

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã phân tích, giải đáp những thắc mắc của Bộ Tư pháp về những nội dung xoay quanh tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính hàng năm. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của các đại biểu để trong thời gian tới sẽ nghiên cứu, trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí chấm điểm bảo đảm tính chính xác, phù hợp, khả thi.

Đa số các đại biểu đều cho rằng, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng. Để tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đã đạt được thì việc làm rõ nguyên nhân hạn chế, tồn tại, đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nói chung, công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng là hết sức cần thiết.

Phát biểu bế mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng khẳng định Bộ Tư pháp ghi nhận những ý kiến góp ý, trao đổi của các đại biểu tham dự để nghiên cứu, cụ thể hóa trong chỉ đạo, điều hành việc thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung, công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng. Đồng thời, xác định những định hướng cơ bản và các giải pháp nhằm đổi mới công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính