Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 của Văn phòng Chính phủ

08/06/2018

Kế hoạch được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 444/QĐ-VPCP ngày 30/5/2018 với 03 nhóm nhiệm vụ.

 

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nguồn: TTXVN

Mục tiêu của Kế hoạch là phân định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, tạo cơ sở để thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ cũng như từng nhiệm vụ cụ thể; bảo đảm gắn kết đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả hoạt động kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP; kịp thời nắm bắt, tổng hợp các vấn đề mới, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để tham mưu, kiến nghị với  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ và tập trung ưu tiên chỉ đạo, điều hành.

Về nhóm nhiệm vụ liên quan đến cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
Cục Kiểm soát TTHC được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Dự kiến thời gian tới, Văn phòng Chính phủ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2017/NĐ-CP về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương triển khai thống nhất. Đồng thời sẽ kiểm tra công tác cải cách, kiểm soát TTHC tại 08 bộ, 20 địa phương và có kết luận kiểm tra, thông báo ý kiến chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác này. Văn phòng Chính phủ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai ở các bộ, ngành, địa phương trong năm 2018. Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, phân loại và phối hợp giải quyết phản ánh, kiến nghị, phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Về giúp Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết
 Văn phòng Chính phủ giữ vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính là cơ quan giúp việc cho thường trực Hội đồng thực hiện nhiệm vụ điều phối để các cơ quan thành viên Hội đồng nghiên cứu, đề xuất những sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, TTHC; đánh giá độc lập việc thực hiện cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương; tổ chức để các cơ quan thành viên Hội đồng tham gia ý kiến đối với phương án cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh và cắt giảm danh mục sản phẩm, hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo đề nghị của các bộ quản lý chuyên ngành. Giúp Hội đồng giữ vai trò là cầu nối, tổ chức hội nghị đối thoại giữa các cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư thương mại...

Trong tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung đại diện lãnh đạo các bộ, ngành chịu trách nhiệm chính về các chỉ số thành phần của Môi trường kinh doanh tham gia Hội đồng. Thời gian tới, Hội đồng sẽ thành lập các Tổ công tác do các thành viên này làm Tổ trưởng, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc cải thiện các chỉ số Môi trường kinh doanh. Khi đó, vai trò điều phối của Văn phòng Chính phủ sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế cũng như những đóng góp thiết thực của của Hội đồng đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 Về nhóm nhiệm vụ thực hiện theo chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ triển khai Nghị quyết
Chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ là chức năng đặc thù Văn phòng Chính phủ được giao tại Nghị định số 150/2016/NĐ-CP. Kế hoạch hành động giao các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt việc theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết; thẩm tra, có ý kiến độc lập, hoàn chỉnh nội dung, thủ tục, hồ sơ và dự thảo văn bản, đề án được giao tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch hành động, Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Cục Kiểm soát TTHC làm đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng Chính phủ tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết; tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC thực hiện nhiệm vụ Hội đồng được giao; làm đầu mối tiếp nhận, theo dõi xử lý các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của bộ, ngành, cơ quan liên quan và địa phương gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết và đề xuất biện pháp tháo gỡ; phối hợp với thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết tại Văn phòng Chính phủ.

Kế hoạch hành động của Văn phòng Chính phủ thể hiện sự kịp thời, nghiêm túc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, đồng thời cho thấy quyết tâm của Văn phòng Chính phủ trong việc giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2018./.

Nguyễn Thị Trà Lê
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ