Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

12/09/2018

Trên cơ sở Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2018, ngày 16 tháng 8 năm 2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1241/QĐ-BKHĐT thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và lĩnh vực viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Theo Quyết định này, có 07 TTHC trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và 04 TTHC trong lĩnh vực viện trợ phi chính phủ nước ngoài được đề xuất phương án đơn giản hóa.

Các thủ tục lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được đề xuất đơn giản hóa gồm:
(1) Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên. Phương án đơn giản hóa đưa ra là bãi bỏ quy định nộp Điều lệ của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sỡ hữu công ty là tổ chức. Điều này giúp giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

(2) Thủ tục Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Phương án đơn giản hóa được đưa ra là doanh nghiệp thực hiện thủ tục này hoàn toàn qua mạng điện tử, không phải nộp bản giấy. Lợi ích mang lại của phương án này là giảm bớt thời gian và nguồn lực thực hiện, giải quyết thủ tục cho cả phía cơ quan quản lý nhà nước và phía doanh nghiệp, đồng thời giúp cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam.

(3) Thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Phương án đơn giản hóa là bỏ yêu cầu nộp Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Phương án được thực hiện sẽ giúp giảm thời gian và tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

(4) Thủ tục Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Phương án đơn giản hóa là quy định đối tượng phải thực hiện thủ tục này chỉ trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua. Lợi ích mang lại của phương án này sẽ giúp tăng tính tự chủ của doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, đồng thời tiết kiệm chi phí tư vấn, chi phí cơ hội cho doanh nghiệp.

(5) Thủ tục Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Phương án đưa ra là tích hợp đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trong cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và kết hợp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp cùng thời điểm doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

 (6) Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phương án đề xuất là quy định cụ thể trình tự thực hiện trong trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác. Điều này sẽ giúp giảm thời gian xử lý việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 (7) Thủ tục Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) được đề xuất sửa đổi, bổ sung về hồ sơ và đối tượng thực hiện thủ tục theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thương mại. Điều này sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước chủ động hơn trong việc giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, tránh tình trạng để tranh chấp nội bộ doanh nghiệp kéo dài, góp phần đảm bảo phán quyết của Tòa án hay Trọng tài được thực hiện một cách nghiêm minh, nhanh chóng và đúng pháp luật. Về phía doanh nghiệp giúp doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng, giảm thời gian, chi phí chuẩn bị hồ sơ.

Để thực thi các phương án đơn giản hóa cho các thủ tục trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị sửa đổi Điều 23, Điều 34, Điều 44, Điều 51, Điều 55, Điều 58 và Điều 65 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Dự kiến lợi ích mang lại của việc đơn giản hóa các thủ tục trên là trên 72 tỷ đồng, đạt tỷ lệ cắt giảm trên 18%.
 

Đối với lĩnh vực Viện trợ phi chính phủ nước ngoài, các thủ tục được đề xuất đơn giản hóa gồm: Thủ tục Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Thủ tục Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (cho cấp bộ và tỉnh) và Thủ tục Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài dưới hình thức phi dự án. Các thủ tục này có chung một phương án đơn giản hóa là: Quy định cụ thể các yêu cầu về giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân đối với từng đối tượng cung cấp viện trợ. Theo đó: Đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam nộp Bản sao Giấy đăng ký do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; đối với cá nhân cung cấp viện trợ nộp Bản sao công chứng hộ chiếu còn hiệu lực; đối với các bên cung cấp viện trợ khác nộp Bản sao công chứng giấy tờ hợp lệ chứng minh địa vị pháp lý của tổ chức. Đồng thời, sửa đổi, giảm bớt một số nội dung trong văn kiện chương trình, dự án và mẫu hóa loại văn bản này.

Để thực thi phương án đơn giản hóa đối với lĩnh vực trên, Bộ Kế hoạch và Đâu tư kiến nghị sửa đổi Điều 12 Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. Dự kiến sau đơn giản hóa sẽ tiết kiệm được trên 4 tỷ đồng, với tỷ lệ cắt giảm chi phí đạt trên 32%.

Quyết định của Bộ giao Cục Quản lý đăng ký kinh doanh và Vụ Kinh tế đối ngoại có trách nhiệm dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng và không thuộc thẩm quyền của Bộ sau khi được Chính phủ thông qua. Văn phòng Bộ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC