Kết quả rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Công Thương

04/12/2018

Một số phương án đơn giản hóa TTHC theo đề xuất của Bộ Công Thương đã được thực thi thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2018.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
 

Về kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC theo Kế hoạch
Thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC năm 2018 (Quyết định số 4921/QĐ-BCT ngày 29/12/2017), Bộ tiến hành rà soát 3 nhóm với tổng số 24 TTHC, gồm: 18 TTHC lĩnh vực Vật liệu nổ, tiền chất công nghiệp; 04 TTHC lĩnh vực Điện; 02 TTHC lĩnh vực Xuất nhập khẩu.

Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, Bộ rà soát 15 thủ tục thuộc thẩm quyền của Bộ và 03 thủ tục thẩm quyền Sở Công Thương, đề xuất bãi bỏ 05 TTHC, gồm: Cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (thuộc thẩm quyền cấp của Bộ và Sở Công Thương), cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ. Một số thủ tục được cắt giảm, đơn giản hóa để tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện, cụ thể như: thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp bãi bỏ Danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý có liên quan trực tiếp đến công tác sản xuất, bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; bản khai lý lịch cá nhân, bằng tốt nghiệp của Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp; kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với xưởng sản xuất, kho, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp); thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ bãi bỏ một số tài liệu liên quan đến nhân sự tương tự như đối với thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; tài liệu thiết kế mặt bằng dây chuyền sản xuất tiền chất thuốc nổ; sơ đồ công nghệ bao gồm cả hệ thống phụ trợ kèm theo quy trình công nghệ sản xuất; sơ đồ hệ thống điện động lực, hệ thống nối đất bảo bệ, hệ thống chống sét cho thiết bị, nhà và công trình sản xuất, bảo quản, tiền chất thuốc nổ; chứng chỉ công nhận của Tổ chức công nhận hợp lệ cấp cho các cơ sở thí nghiệm, tiền chất thuốc nổ; giấy chứng nhận kiểm định, dấu hoặc tem kiểm định phương tiện đo lường, kiểm soát công nghệ theo quy định pháp luật về đo lường…).

Thời gian Cấp phép/Cấp giấy chứng nhận được rút ngắn từ 07 xuống 05 ngày làm việc đối với 06 thủ tục (Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; cấp giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; cấp giấy phép dịch vụ nổ mìn; cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ; cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương). Thực thi phương án đơn giản hóa nhóm TTHC này, Bộ Công Thương sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật quản lý vũ khí và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các Nghị định quy định chi tiết.

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đề xuất đơn giản hoá thủ tục cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô - dôn và cấp phép tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô - dôn theo hướng bãi bỏ quy định phải có xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường khi xin giấy phép để tránh việc doanh nghiệp phải làm thủ tục tại nhiều Bộ; rút ngắn thời gian thực hiện TTHC xuống còn 03 ngày làm việc và chỉ còn khâu nộp hồ sơ và duyệt hồ sơ, cấp phép tại Bộ Công Thương qua Cổng Thông tin một cửa quốc gia; bãi bỏ “Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kin doanh” khi nộp hồ sơ thực hiện thủ tục. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường dự thảo, ban hành văn bản sửa đổi Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT.

Lĩnh vực Điện, Bộ Công Thương thực hiện rà soát 04 TTHC liên quan đến cấp giấy phép hoạt động điện lực và đề xuất bãi bỏ thủ tục cấp/cấp sửa đổi,bổ sung giấy phép hoạt động xuất nhập khẩu điện. Theo đó, các đơn vị đáp ứng được điều kiện về bán buôn, bán lẻ điện thì được cấp giấy phép xuất nhập khẩu điện thay vì phải thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu điện quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BCT. Nội dung các quy định nêu trên tại Thông tư số 12/2017/TT-BCT sẽ được Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung để thực thi phương án đơn giản hóa.

Về kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC ngoài Kế hoạch
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại, Bộ đã đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thời gian thực hiện TTHC, quy định bổ sung cách thức thực hiện để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân lựa chọn khi thực hiện TTHC.Với các thủ tục thực hiện chương trình khuyến mại, đã thay Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật bằng Bản sao giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật; bãi bỏ quy định trách nhiệm chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại thương nhân gửi văn bản thông báo cho Sở Thương mại nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Thương mại, thay vào đó trách nhiệm thông báo này thuộc về Bộ Công Thương; bổ sung hình thức đăng ký thực hiện khuyến mại qua dịch vụ công trực tuyển; giảm thời gian thực hiện từ 07 xuống 05 ngày làm việc. Với nhóm thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm, đã bãi bỏ thành phần hồ sơ “Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại”; giảm thời gian thực hiện thủ tục từ 10 xuống 07 ngày làm việc. Các nội dung đơn giản hóa này đã được thực thi tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thay thế Nghị định số 37/2006/NĐ-CP, trong đó đã sửa đổi, đơn giản hóa 09 TTHC.

Lĩnh vực An toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đã rà soát, đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ 08 TTHC. Cụ thể: Bãi bỏ “Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh thực phẩm” đối với thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất/kinh doanh thực phẩm; bỏ nội dung “diện tích nhà xưởng”, “hệ thống thông gió”, “hệ thống chiếu sáng” tại Bản thuyết minh về cơ sở vật chất tại Thông tư số 58/2014/TT-BCT. Bộ sẽ ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 58/2014/TT-BCT để thực thi phương án đơn giản hóa nêu trên.

Lĩnh vực Sở giao dịch hàng hóa, Bộ đã rà soát và đề xuất, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 158/2006/NĐ-CP, trong đó đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thời gian thực hiện đối với 03 TTHC, gồm: bãi bỏ Danh sách các thành viên, danh sách cổ đông sáng lập, bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với thành viên, cổ đông là cá nhân), bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, văn bản uỷ quyền, giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền của thành viên (đối với thành viên, cổ đông là tổ chức) trong trường hợp Sở Giao dịch hàng hóa hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần. Trong trường hợp Sở Giao dịch hàng hóa hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, bãi bỏ thêm các thành phần hồ sơ là  văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền và dự thảo Điều lệ doanh nghiệp.

Lĩnh vực Cạnh tranh, Bộ Công Thương đã rà soát, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP,theo đó đã bãi bỏ 05 TTHC, gồm: Cấp/cấp lại chứng chỉ đào tạo viên bán hàng đa cấp; chỉ định cơ sở đào tạo viên bán hàng đa cấp; xác nhận thông báo ngừng hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian tạm ngừng; xác nhận thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian tạm ngừng.

Đơn giản hóa thủ tục Cấp sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo hướng trường hợp doanh nghiệp có thay đổi thông tin trong danh mục hàng hóa sẽ không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận mà thực hiện thủ tục thông báo với quy trình đơn giản hơn. Đơn giản hóa thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo hướng xác nhận tự động, trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước không yêu cầu sửa đổi trong thời hạn quy định thì khi hết thời hạn đó doanh nghiệp được phép thực hiện mà không cần có xác nhận của cơ quan quản lý./.

Nguyễn Thị Trà Lê,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính