Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Ngoại giao

04/01/2019

Trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Quyết định số 225/QĐ-TTg và các quy định, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, ngay từ đầu năm 2018, Bộ Ngoại giao đã xây dựng, ban hành và triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính, trong đó nổi bật là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa nền hành chính công

Về cải cách thủ tục hành chính
Công tác tác đơn giản hóa các TTHC được đẩy mạnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ quan, tổ chức, công dân và doanh nghiệp. Ngoài việc trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao, Bộ đã áp dụng nhiều cải tiến để rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, như: Áp dụng hệ thống phần mềm quản lý, giải quyết linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; thường xuyên kiểm tra, rà soát trang thiết bị, cơ sở vật chất, duy trì đường dây nóng, lưu trữ khoa học để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các công dân ở xa cơ quan đại diện ngoại giao. Với các cải tiến trên, một số TTHC (như việc cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam) đã được rút ngắn từ 05 ngày theo quy định xuống còn 03 hoặc 04 ngày.
Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục chú trọng cung dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 (hiện Bộ có 35 DVCTT mức độ 3 và 03 DVCTT mức độ 4 trên tổng số 68 TTHC thuộc phạm vi quản lý), tăng cường nhận hồ sơ qua đường bưu bưu điện theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Công tác chuẩn hóa TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia tiếp tục được Bộ đẩy mạnh với việc chuẩn hóa và công khai thêm 03 TTHC dành cho người nước ngoài[1].
Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Bộ Ngoại giao đã ban hành Quyết định số 3312/QĐ-BNG ngày 26/11/2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Bộ đã hoàn thành xây dựng Đề án thành lập và Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa của Bộ Ngoại giao và đang chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Về hiện đại hóa nền hành chính công
Việc từng bước hiện đại hóa nền hành chính công được Bộ Ngoại giao xác định là trọng tâm công tác trong năm, do đó Bộ đã chủ động nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về hiện đại hóa bộ máy hành chính công nói chung và cơ quan quản lý nhà nước về đối ngoại nói riêng. Ngày 10/8/2018, Bộ đã ban hành Quyết định số 2222/QĐ-BNG nhằm nâng cao trí tuệ, bộ nhớ chung của Bộ và từng bước khắc phục tình trạng thiếu, mai một thông tin; tận dụng, tập thể hóa thông tin, tri thức, kinh nghiệm của các cá nhân. Bộ đã tích cực, chủ động đưa ra nhiều sáng kiến, đề xuất và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các mặt công tác của Bộ để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và hoạt động của Bộ như: Hoàn thành hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu đủ điều kiện, năng lực xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Ngoại giao, bảo đảm các tiêu chí kỹ thuật trong lĩnh vực CNTT và viễn thông, tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản mới nhất, tương thích - liên thông với các chương trình, kế hoạch CNTT của quốc gia và chiến lược phát triển CNTT của ngành Ngoại giao, đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ; tiếp tục số hóa công tác theo dõi, nhắc việc thông qua việc xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thống kê điện tử tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Bộ với số liệu được cập nhật hàng ngày. Các nhiệm vụ do Lãnh đạo cấp cao, Lãnh đạo Bộ giao đều được theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo. Tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được thường xuyên, liên tục báo cáo thông qua Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi công việc của Chính phủ; tiếp tục cung cấp chứng thư số và hướng dẫn ký số trên văn bản điện tử cho các đơn vị để thực hiện gửi văn bản điện tử (có ký số) giữa các đơn vị trong Bộ qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; xây dựng và áp dụng quy trình thông tin liên lạc dựa trên CNTT và mật mã cơ yếu để bảo đảm tin tức giữa các địa điểm làm việc được thông suốt, không bị gián đoạn, giảm thiểu tối đa độ trễ thông tin. Hoàn thành việc triển khai áp dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trên Cổng thông tin điện tử nội bộ/Cổng truy cập tập trung tới 35/35 đơn vị trực thuộc Bộ. Triển khai các công tác cải tạo, nâng cấp, cung cấp trang thiết bị tin học, bảng điện tử, mạng LAN, camera giám sát cho khu vực tiếp dân, chuẩn bị cho việc thành lập Bộ phận Một cửa tại Cục Lãnh sự.…
Về định hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018, Bộ Ngoại giao đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác CCHC tại Bộ, đồng thời đề ra 13 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, cụ thể như: (i) Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Quyết định số 225/QĐ-TTg, Quyết định số 609/QĐ-TTg; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, kết luận, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC; (ii) Đẩy mạnh triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ của Kế hoạch CCHC năm 2019 của Bộ Ngoại giao, bám sát chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; (iii) Đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc; (iv) Tiếp tục mở rộng hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động nội bộ; từng bước triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 điện tử; (v) Tập trung triển khai Giai đoạn 1 Chiến lược Quản lý tri thức với một số hoạt động dự kiến như: Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Nhóm thường trực; rà soát, hệ thống lại tài liệu, quy trình làm việc của từng đơn vị, cá nhân; thăm dò khả năng hỗ trợ triển khai Quản lý tri thức của các nước, tổ chức quốc tế; phối hợp triển khai đề án Khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Ngoại giao./.
Hán Thị Hồng Vân
Cục Kiểm soát TTHC
 

[1] Gồm: (i) Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam tại các cơ quan có thẩm quyền ở trong nước của Bộ Ngoại giao; (ii) Thủ tục gia hạn tạm trú, cấp thị thực mới cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam tại các cơ quan có thẩm quyền ở trong nước của Bộ Ngoại giao; và (iii) Thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài tại các cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.