Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh tra Chính phủ

04/01/2019

Ngày 27/12/2018, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa - Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn và đại diện một số bộ, ngành liên quan đã có buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ.


 

Một số kết quả nổi bật
Trong hai năm 2017, 2018, công tác cải cách hành chính (CCHC) được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, thủ trưởng các đơn vị quan tâm, tập trung chỉ đạo thống nhất, toàn diện trên tất cả các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cùng với công tác xây dựng thể chế, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cũng được Thanh tra Chính phủ triển khai một cách kịp thời, nghiêm túc. Ngay từ cuối năm kế hoạch, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC cho năm tiếp theo, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, trách nhiệm thực hiện của các cục, vụ, đơn vị; rà soát các TTHC về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; xây dựng dự thảo bộ TTHC mới của Thanh tra Chính phủ, tổ chức hội thảo với một số bộ, ngành, địa phương về dự thảo văn bản này; phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ (Quyết định số 184/QĐ-TTCP ngày 20/4/2018); tổ chức Hội nghị tọa đàm giới thiệu Bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị và ban hành Bộ chỉ số CCHC áp đối với các cục vụ, đơn vị (Quyết định số 1030/QĐ-TTCP ngày 6/12/2018), đây được đánh giá là một sáng kiến trong công tác CCHC của Thanh tra Chính phủ, góp phần thúc đẩy công việc và gắn trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả CCHC của cơ quan; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (Kế hoạch số 1621/KH-TTCP ngày 26/9/2018), xây dựng phương án thành lập bộ phận “một cửa” tại Ban Tiếp công dân Trung ương;...
 
Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ
 
 

Công tác quản lý hành chính trong cơ quan Thanh tra Chính phủ được thực hiện một cách chặt chẽ, theo quy trình, quy định; việc tiếp nhận và xử lý các văn bản hành chính được thực hiện nghiêm túc, nền nếp theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Thanh tra Chính phủ. Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng ISO. Mạng LAN tại cơ quan được duy trì hoạt động 24/24h; dịch vụ công nghệ thông tin và đường truyền thông suốt, ổn định phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, thông tin, giám sát hoạt động của cơ quan; duy trì các phiên họp, Hội nghị truyền hình trực tuyến theo kế hoạch. Hệ thống thư điện tử Thanh tra Chính phủ; phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo; phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia hệ thống báo cáo; phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ đoàn thanh tra; phần mềm cơ sở dữ liệu theo dõi thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được duy trì và hoạt động có hiệu quả. Việc thực hiện sử dụng phần mềm Điều hành tác nghiệp Voffice được triển khai hoạt động cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu đặt ra như kết nối liên thông được với phần mềm quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ; đã tích hợp gửi tin nhắn thông báo cho người sử dụng biết khi được giao việc; thể hiện rõ được luồng văn bản đi đến; áp dụng chữ ký số, đến nay 100% thủ trưởng các đơn vị đã đăng nhập vào phần mềm để xử lý văn bản. Triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo (hiện nay, có 76 đơn vị bộ, ngành, địa phương ứng dụng triển khai hệ thống).

Một số tồn tại và phương hướng trong năm 2019
Bên cạnh kết quả đạt được, Thanh tra Chính phủ đã nhìn nhận, đánh giá công tác cải cách hành chính còn bộc lộ một số khó khăn, tồn tại, hạn chế cụ thể như: Mặc dù Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị đã tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, tuy nhiên nhận thức, quyết tâm hành động về CCHC ở một số bộ phận chưa cao, thực hiện chưa quyết liệt nên kết quả còn chưa đạt như mong muốn, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC tại một số đơn vị còn chậm, chưa bảo đảm thời hạn theo kế hoạch; việc xây dựng một số văn bản QPPL còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ so với kế hoạch đề ra, một số văn bản được rút ra khỏi Kế hoạch xây dựng thê chế năm 2018 vì những lý do khách quan, chủ quan khác nhau; triển khai các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao[1], triển khai công tác thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, ban hành Kết luận thanh tra còn chậm, nhất là các nhiệm vụ về xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải gia hạn nhiều; việc sắp xếp vị trí theo mô tả vị trí việc làm chưa được thực hiện; việc đào tạo, bồi dưỡng chưa thực sự gắn liền với chức danh, nhiệm vụ của công chức, viên chức phục vụ cho công việc; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đôi lúc còn bị động do đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của ngành, công chức phải thường xuyên tham gia các đoàn thanh tra tại các địa phương trong thời gian dài, mặc dù đã đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt nhưng công chức cũng chưa chủ động sắp xếp thời gian để đi đào tạo, bồi dưỡng; việc quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ đã được thực hiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 còn 01 nhiệm vụ chưa thực hiện chiếm 14,29%; việc triển khai thực hiện xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Thanh tra Chính phủ chậm, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 chưa đảm bảo theo lộ trình; việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành Voffice trong xử lý công việc tại các cục, vụ, đơn vị còn hạn chế, chưa mang lại hiệu quả cao, chủ yếu chỉ sử dụng trong việc gửi, nhận văn bản, hỗ trợ công tác văn thư, mà chưa thực hiện nhiều trong xử lý, chỉ đạo, điều hành qua mạng;...
 
Toàn cảnh buổi làm việc
 

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được năm 2017, 2018, để công tác cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hạn chế các tồn tại Thanh tra Chính phủ đã đưa ra 08 nhóm định hướng CCHC trong những năm tiếp theo, cụ thể như: (i) Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung CCHC theo tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP và Quyết định số 225/QĐ-TTg; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị đối với công tác CCHC, chú trọng chất lượng, hiệu quả; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, gắn trách nhiệm của thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC; đưa nội dung quy định kết quả thực hiện công tác CCHC là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu đơn vị; là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ; (ii) Đẩy mạnh việc cải cách các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC; (iii) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành, triển khai kiến trúc chính phủ điện tử, triển khai có hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về khiếu nại tố cáo trên phạm vi cả nước, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng chống tham nhũng; mở rộng hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động nội bộ, thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; (iv) Tổ chức triển khai đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của Thanh tra Chính phủ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Nội vụ và thực hiện đánh giá, chấm điểm, công bố kết quả Chỉ số CCHC đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ;….

Qua buổi làm việc, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Nội vụ ban hành quyết định phê duyệt chỉ số CCHC (sửa đổi) ngay từ đầu năm để thuận lợi trong quá trình áp dụng, thực hiện tại các bộ ngành, địa phương; tăng cường biên chế khối hành chính cho Thanh tra Chính phủ để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm và có chế độ chính sách đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các bộ ngành, địa phương theo tinh thần Nghị quyết 30c/NQ-CP./.

Nguyễn Thị Bích Ngân,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
 

[1]. Việc triển khai  nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 15/11/2018 tổng có 235 nhiệm vụ, đã hoàn thành 92 nhiệm vụ, còn 142 nhiệm vụ (có 136 nhiệm vụ trong hạn và 6 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn).
Tính đến thời điểm 30/11/2018 TTCP đã triển khai 100% cuộc thanh tra theo KH và đột xuất tổng công 59 cuộc thanh tra, trong đó 33 cuộc thanh tra năm 2017 chuyển sang,  26 cuộc thanh tra 2018 (17 cuộc thanh tra theo KH và 09 cuộc thanh tra đột xuất) và đã ban hành 17 cuộc thanh tra.