Bộ Công an thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát TTHC năm 2018

07/01/2019

Trong năm 2018, công tác kiểm soát TTHC của lực lượng Công an nhân dân tiếp tục có chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân được nâng lên,.. là những đánh giá chung của Bộ Công an tại Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC.

Về đánh giá tác động và thẩm định, thẩm tra TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Bộ Công an đã thực hiện đúng quy định đánh giá tác động đối với 29 TTHC trong 05 hồ sơ đề nghị xây dựng và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Luật an ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung Luật cư trú; Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam…Cơ quan kiểm soát TTHC của Bộ Công an đã thực hiện thẩm định đối với các quy định TTHC trong Thông tư số 25/2018/TT-BCA ngày 06/8/2018 của Bộ Công an quy định trình tự thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Về công bố, công khai TTHC
Năm 2018, Bộ Công an đã ban hành 02 Quyết định công bố TTHC lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và đăng ký quản lý con dấu và lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ với việc ban hành mới 80 TTHC, sửa đổi, bổ sung 18 TTHC, bãi bỏ 44 TTHC. Các TTHC sau khi công bố đều được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, 74 Trang thông tin điện tử của công an các địa phương và tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC. Thực hiện hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan kiểm soát TTHC tập trung rà soát để chuẩn hóa TTHC. Kết quả, đã rà soát, chuẩn hóa, cập nhật và đăng tải công khai 299 TTHC thuộc 12 lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tạo điều kiện cho việc tra cứu, tìm hiểu, thực hiện của cơ quan công an và của nhân dân.

Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC
Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống “vì nhân dân phục vụ”, thể hiện trong việc thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm thêm giờ, duy trì tiếp dân, giải quyết TTHC ngày thứ bảy hàng tuần, bố trí trang thiết bị, cơ sở vật chất (bàn ghế ngồi chờ, nước uống…), rút ngắn thời gian giải quyết, không để hồ sơ tồn đọng, quá hạn; mặt khác, công an một số địa phương đã thực hiện tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiến hành cấp chứng minh nhân dân tại nhà cho các trường hợp là người già yếu, tàn tật và tiếp nhận hồ sơ, cấp hộ chiếu qua mạng Internet… đã được nhân dân đánh giá cao. Năm 2018, lực lượng công an tiếp nhận 23.161.840 hồ sơ TTHC (trong đó: có 22.711.984 TTHC mới tiếp nhận, có 112.464 TTHC kỳ trước chuyển qua); đã giải quyết 23.161.840 hồ sơ TTHC, trong đó giải quyết đúng hạn 20.977.164, giải quyết quá hạn 1.015 TTHC; số TTHC còn lại đang giải quyết. Như vậy, tỷ lệ TTHC giải quyết quá hạn chưa đến 1% trên tổng số hồ sơ đã giải quyết. Bộ cũng đã tiếp nhận, xử lý đúng quy định 24 phản ánh, kiến nghị (đã giải quyết trả lời 22, đang nghiên cứu giải quyết 02 phản ánh, kiến nghị).
 
Làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân cho người già tại gia đình. Ảnh minh họa.

 
Để tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết TTHC, Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu đề xuất việc phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng văn bản thỏa thuận hợp tác để nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời giao công an các địa phương căn cứ thực tiễn công tác để đề xuất bổ sung hoặc loại khỏi danh mục các TTHC có thể tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Bộ Công an cũng đã tổ chức 02 đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC tại Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an tỉnh Cao Bằng để kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong công tác này, nhất là việc tiếp nhận, giải quyết TTHC.
Năm 2018, do có sự thay đổi về mô hình tổ chức bộ máy của Bộ Công an, có sự điều chỉnh về thẩm quyền giải quyết TTHC có sự điều chỉnh, vì vậy có những khó khăn nhất định trong giải quyết TTHC, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Về rà soát, đơn giản hóa TTHC
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sau khi rà soát, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4513/QĐ-BCA-V03 ngày 15/8/2018 về việc phê duyệt phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu và đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của Bộ Công an. Theo đó, Bộ Công an đã giao cho các đơn vị có liên quan xây dựng văn bản trình Bộ trưởng Bộ Công an ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định để loại khỏi danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành đối với 60/65 dòng hàng, đạt tỷ lệ cắt giảm 92,31%; cắt giảm, đơn giản hóa 05/18 điều kiện kinh doanh lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, đạt tỷ lệ 27,78%; đơn giản hóa, bãi bỏ thành phần hồ sơ, mẫu đơn … một số TTHC liên quan đến lĩnh vực kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự và lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
Bộ Công an đã đẩy mạnh công tác này thông qua các hoạt động: Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin, báo chí để viết các bài tuyên truyền, biên tập các bài viết để đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, đăng trên các báo trong và ngoài lực lực lượng công an. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đã được công an một số địa phương thực hiện như: Tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính, cải cách TTHC trong nhân dân để nâng cao nhận thức và tìm kiếm những sáng kiến, mô hình hay để đề xuất cấp có thẩm quyền nhân rộng tại Công an tỉnh Phú Thọ, Ninh Thuận, Quảng Ninh; tổ chức đối thoại cải cách hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện TTHC tại Công an tỉnh Lâm Đồng; xây dựng kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan công an tại công an các địa phương: Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Định, Đồng Nai, Đà Nẵng, Nghệ An…  

Đặc biệt, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 3323/QĐ-BCA-V19 ngày 29/6/2018 về ban hành Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết TTHC trong Công an nhân dân năm 2018. Theo đó, Bộ Công an đã tổ chức 04 đoàn khảo sát tại Công an các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Cao Bằng và kết quả khảo sát sẽ giúp Bộ Công an nghiên cứu, rút kinh nghiệm để hướng tới mục tiêu năm 2020 sẽ khảo sát, công bố chỉ số hài lòng của người dân trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Ngoài ra, Bộ Công an đã ký Quyết định số 4814/QĐ-BCA-V03 ngày 30/8/2018 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Theo đó, Bộ Công an đã giao cho 08 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 33 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có: 01 Luật, 07 Nghị định, 05 Thông tư liên tịch, 18 Thông tư và 01 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an) để trình Bộ trưởng Bộ Công an ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; thời gian thực hiện trong năm 2019 và 2020. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đang dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP phù hợp với tính chất đặc thù của công tác công an.

Năm 2019, Bộ Công an xác định tập trung thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-CP về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân, Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, Chỉ thị số 30/CT-TTg; thực hiện đúng quy định về công bố, công khai TTHC, rà soát, đánh giá TTHC, và tăng cường kiểm tra, đôn đốc… để bảo đảm công tác kiểm soát TTHC được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả./.

Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC