Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018

25/01/2019

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ trong năm 2018 đã được triển khai đồng bộ và đạt được một số kết quả tích cực.
 

Theo báo cáo kết quả của Bộ, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ năm 2018 đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

Năm 2018 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm tương đối tốt công tác công bố, công khai. Bộ đã ban hành 17 quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ các lĩnh vực: bản quyền tác giả, du lịch, thể dục thể thao, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, văn hóa cơ sở, hợp tác quốc tế, thi đua khen thưởng, di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa. Các thủ tục hành chính sau khi được công bố đã được cập nhật, đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng thông tin điện tử của Bộ và niêm yết tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tháng 12 năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4544/QĐ-BVHTTDL công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ và danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ trong năm 2018 cũng cho thấy sự nỗ lực của các cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trong năm 2018 là 2.224, trong đó có 509 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã trực tiếp giải quyết hoặc tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ giải quyết đúng hạn 2.224 hồ sơ thủ tục hành chính. Như vậy, Bộ không để tình trạng chậm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
 
Ảnh minh họa
 Thực hiện chủ trương chung của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát 27 thủ tục hành chính. Ngày 27/11/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Quyết định số 4382/QĐ-BVHTTDL thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, theo đó kiến nghị bãi bỏ 03 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính và giữ nguyên 14 thủ tục hành chính. Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên đây nhằm thực thi các chính sách mới của Chính phủ, thực thi đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thu hút nhà đầu tư. Tổng số tiền tiết kiệm được sau khi thực thi phương án đơn giản này ước tính trên 27 tỷ đồng Việt Nam.

Ngoài ra, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính được Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc. Bộ đã tiếp nhận và xử lý 02 phản ánh, kiến nghị lĩnh vực du lịch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác này tại 25 đơn vị thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn.

Có được kết quả tích cực như trên là do Lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo sát sao, sớm ban hành văn bàn chỉ đạo điều hành, kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Bước sang năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định cần phải tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao./.

Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính