Bộ Tư pháp cơ bản hoàn thành kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2018

30/01/2019

Theo Báo cáo số 181/BC-BTP ngày 14/01/2019, Bộ Tư pháp đã cấp số định danh cá nhân cho hơn 766.000 trường hợp đăng ký khai sinh mới tại 38 địa phương

Để đạt được kết quả nêu trên, Bộ Tư pháp đã phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung có chức năng kết nối, cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh cho thêm 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nâng tổng số địa phương trên toàn quốc được Bộ Tư pháp hỗ trợ triển khai hệ thống thành 50/63 tỉnh, thành phố). Trong đó, 12/24 tỉnh, thành phố này đã chính thức đưa Hệ thống vào áp dụng trên toàn địa bàn, mở rộng phạm vi địa phương trên toàn quốc chính thức triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp lên 38 tỉnh, thành phố (tăng 11 địa phương so với năm 2017) và kết quả cấp số định danh cá nhân như đã nêu ở trên.

Đồng thời, Bộ Tư pháp đã thực hiện các hoạt động truyền thông đối với Đề án 896 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Biên soạn, đăng tải các tình huống, hỏi đáp, câu truyện pháp luật về thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục về đăng ký hộ tịch, giấy tờ công dân; tuyên truyền về số định danh cá nhân, quyền, nghĩa vụ của công dân trong đăng ký hộ tịch. Chủ động, kịp thời đăng tải các thông tin về thủ tục hành chính nói chung và các thông tin về đơn giản hóa thủ tục hành chính lên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1456/QĐ-BTP ngày 27/6/2018 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Theo đó, để thực thi phương án đơn giản hóa 109 TTHC, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các bộ, ngành có liên quan ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ đối với 03 luật, 06 nghị định, 03 thông tư liên tịch và 20 thông tư; thời điểm hoàn thành bảo đảm phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong quá trình triển khai, Bộ Tư pháp đã kiến nghị Trưởng Ban Chỉ đạo 896 xem xét, chỉ đạo Bộ Công an tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công an địa phương trong quá trình triển khai thu thập thông tin công dân, trước hết cần chủ động kiểm tra, xác minh, đối chiếu thông tin công dân với dữ liệu chứng minh nhân dân, hộ khẩu… sẵn có; nếu có sự sai lệnh thì phải phối hợp với cơ quan tư pháp để đối sánh với hệ thống sổ sách hộ tịch hiện đang lưu giữ tại địa phương, và cơ quan công an không yêu cầu người dân đi đăng ký lại khai sinh một cách ồ ạt, gây sức ép đối với UBND và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, để các cơ quan có liên quan cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tạo thuận lợi cho người dân khi cung cấp, sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân./.

Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC