Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

19/02/2019

Để triển khai tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 30 tháng 1 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

 

Theo Kế hoạch này, năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tích cực triển khai các hoạt động kiểm soát các TTHC quy định tại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo quy định, bao gồm: Đánh giá tác động của TTHC; tham vấn, lấy ý kiến về quy định TTHC.

Bên cạnh đó, việc công bố, công khai các TTHC mới ban hành, các TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, các TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; việc cập nhật, đăng tải các VBQPPL và TTHC được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC sẽ được thực hiện nghiêm theo đúng quy định; công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC nhằm đánh giá khách quan và đúng thực trạng việc quy định và thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo sẽ được triển khai thường xuyên.

Bộ sẽ tập trung vào nhiệm vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính như đánh giá tác động, công bố, công khai, rà soát TTHC; đồng thời, thực hiện tốt công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát, cải cách TTHC; tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, Bộ còn có nhiệm vụ hệ thống hóa và rá soát các quy định, TTHC và đề xuất phương án đơn giản hóa quy định, TTHC.

Năm 2019, Bộ đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ TTHC thông qua một số giải pháp cụ thể như: áp dụng nguyên tắc tự chịu trách nhiệm, tăng cường hậu kiểm việc thực hiện TTHC; áp dụng các hình thức trong thực hiện TTHC như: chuyển từ hình thức đăng ký, xin cấp phép sang thông báo; giảm số lần thực hiện TTHC; kéo dài tối đa thời hạn có hiệu lực của các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ là kết quả của TTHC; đơn giản hóa trình tự thực hiện; đa dạng hóa cách thức giải quyết; giảm thiểu việc phát sinh các hồ sơ, giấy tờ trong quá trình thực hiện TTHC như: bãi bỏ việc xin xác nhận giấy tờ; bãi bỏ các yêu cầu cung cấp hồ sơ, giấy tờ, thông tin mà cơ quan hành chính đã có trong hồ sơ lưu; bãi bỏ quy định phải được sự chấp thuận hoặc xác nhận đủ điều kiện do không cần thiết hoặc trùng lặp trong việc thực hiện các yêu cầu, điều kiện theo yêu cầu của TTHC; áp dụng cơ chế liên thông để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, giảm chi phí thực hiện không cần thiết cho cá nhân, tổ chức; phân cấp thực hiện một cách khoa học, tránh quá tải tại các đầu mối giải quyết TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC, triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ; tăng cường việc chia sẻ dữ liệu, dùng chung cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan hành chính.

Tại Kế hoạch, với mỗi nhiệm vụ cụ thể, Bộ đã phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp với thời gian, sản phẩm cụ thể và chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vụ thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo tiến độ, hiệu quả, chất lượng. Văn phòng được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết để Kế hoạch được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ./.
 
Tạ Thị Thanh Thủy
Cục KSTTHC