Bộ Tư pháp triển khai có hiệu quả Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

31/03/2019

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước” ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã tiến hành sơ kết tình hình, kết quả thực hiện việc hệ thống hóa, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo tại Bộ Tư pháp.

Theo Báo cáo số 89/BC-BTP ngày 27/3/2019 của Bộ Tư pháp cho thấy, nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, ý thức đơn giản hoá chế độ báo cáo ở Bộ Tư pháp nói chung, các đơn vị và từng cá nhân công chức, viên chức nói riêng nên việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án đảm bảo hiệu quả, thống nhất và đúng tiến độ theo Kế hoạch kèm theo Quyết định số 559/QĐ-TTg với một số kết quả nổi bật như sau:

Về hệ thống hoá chế độ báo cáo
Các đơn vị thuộc Bộ đã kịp thời hệ thống hóa toàn bộ các báo cáo, chế độ báo cáo các lĩnh vực thuộc thẩm quyền đang thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện, gồm: các báo cáo định kỳ thuộc các lĩnh vực quản lý của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được thể hiện bằng văn bản (không bao gồm báo cáo thống kê, báo cáo đột xuất, báo cáo nói) thực hiện giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và báo cáo của các tổ chức, cá nhân gửi cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành. Qua rà soát đã đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Về rà soát, đề xuất phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo
Trên cơ sở Danh mục báo cáo, chế độ báo cáo đã được hệ thống hóa, Bộ đã tổ chức rà soát, đánh giá, xây dựng, phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo đúng hướng dẫn. Trên cơ sở kết quả rà soát, ngày 14/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1365/QĐ-BTP về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Trong đó, có 06 báo cáo định kỳ đã được đơn giản hóa trong thời gian thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg, 02 báo cáo định kỳ đề nghị bãi bỏ, 15 báo cáo định kỳ đề nghị sửa đổi, bổ sung và 36 báo cáo định kỳ đề nghị giữ nguyên.

Về tổng hợp đề xuất sửa đổi các VBQPPL để thực hiện đơn giản hoá chế độ báo cáo
Bộ đã ban hành Công văn số 2773 /BTP-VĐCXDPL ngày 27/7/2018 về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL vượt quá phạm vi thẩm quyền nhằm đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Trong đó, Bộ Tư pháp đã gửi Văn phòng Chính phủ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đề nghị sửa đổi, bổ sung không thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ cập nhật, bổ sung đề nghị về việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ luật, pháp lệnh để thực thi Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo vào đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm.

Về xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo của Bộ Tư pháp
Bộ đã thành lập Tổ soạn thảo và đang khẩn trương triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Dự kiến, trong tháng 4/2019 sẽ gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Thông tư và hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo để sớm ban hành và triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, Bộ Tư pháp đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, cụ thể: Tiếp tục tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch thực hiện Nghị định này đảm bảo việc triển khai có hiệu quả và đúng tiến độ. Tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo; ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; thường xuyên, kịp thời cập nhật, công bố danh mục báo cáo định kỳ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành hoặc tham mưu ban hành; xây dựng phần mềm báo cáo theo Kế hoạch và Hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo kết nối, liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia./.
 
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC