Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của Thanh tra Chính phủ

01/04/2019

Thực hiện Kế hoạch số 1116/KH-TTCP ngày 28/12/2018 về kiểm soát TTHC năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ đã tổ chức quán triệt, xây dựng và triển khai có kết quả nhiều công việc đề ra tại Kế hoạch.

Trên cơ sở Báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC quý I năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, cho thấy Thanh tra Chính phủ tiếp tục quán triệt và hướng dẫn các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản về việc đánh giá tác động TTHC (nếu có) quy định trong Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng thời giao cho Phòng Kiểm soát TTHC (Văn phòng) là đầu mối theo dõi, đôn đốc các cục, vụ, đơn vị thực hiện việc đánh giá tác động đối với các dự thảo văn bản pháp luật có quy định TTHC. 
 

Trụ sở Thanh tra Chính phủ- Nguồn: Internet

 

 
Để thực hiện có hiệu quả Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 1123/QĐ-TTCP ​ngày 28/12/2018) và các văn bản khác liên quan, Thanh tra Chính phủ đã giao Văn phòng (Phòng KSTTHC) làm đầu mối theo dõi để kịp thời tiếp nhận, tham mưu, xử lý những phản ánh về hành vi cố tình kéo dài thời gian trong thực hiện quy định hành chính, có hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính đặc biệt là trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cục, vụ, đơn vị, cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ; thường xuyên rà soát để kịp thời phát hiện và xử lý các quy định hành chính không hợp pháp; không phù hợp với thực tế; sự không đồng bộ, thiếu thống nhất của các quy định hành chính; quy định hành chính trái với các điều ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.

Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang tổng hợp, rà soát để sửa đổi một số biểu mẫu của Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng​ cho phù hợp với công tác quản lý; đã tiếp 4.816 công dân đến trình bày 926 vụ việc, trong đó kiến nghị và phản ánh là 212 vụ việc; thống kê các TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết tố cáo theo quy định của Luật tố cáo, dự kiến công bố trong Quý II năm 2019…

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, khó khăn cụ thể như: Công tác thẩm định, đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ các TTHC trong các văn bản QPPL còn chưa được như mong muốn; công chức đầu mối kiểm soát TTHC tại các đơn vị thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm và thường xuyên có sự biến động do công chức phải tham gia các đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo dài ngày nên việc triển khai các hoạt động kiểm soát TTHC tại một số đơn vị gặp nhiều khó khăn; việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1621/KH-TTCP ngày 26/9/2018 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Ban Tiếp công dân trung ương còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở pháp lý và thực tế triển khai; việc thực hiện hiện đại hóa và công khai các TTHC tại Trụ sở chưa được như mong muốn.

Trên cơ sở đánh giá về tình hình và kết quả triển khai công tác kiểm soát TTHC quý I, Thanh tra Chính phủ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019, cụ thể như sau: (i) Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019 của Thanh tra Chính phủ đảm bảo các hoạt động trong kế hoạch phải được thực hiện đúng thời gian và đạt kết quả tốt; (ii)Tiếp tục tiến hành rà soát các TTHC nội bộ để có phương án sửa đổi, cắt giảm các văn bản, quy định có liên quan phục vụ cho việc giải quyết các công việc nội bộ của Thanh tra Chính phủ; triển khai có hiệu quả Quy chế tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Thanh tra Chính phủ; (iii) Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Thanh tra Chính phủ, mở rộng các hình thức tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức; theo dõi, cập nhật các TTHC trong nội bộ cơ quan; cập nhật thường xuyên, kịp thời các TTHC này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ; (iv) Tổ chức triển khai, tập huấn cho các cục, vụ, đơn vị trong cơ quan về việc cập nhật, thống kê, công bố TTHC; đánh giá tác động TTHC./.

Hán Thị Hồng Vân
Cục Kiểm soát TTHC