Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2019 của Bộ Công an

08/04/2019

Ban hành đầy đủ, kịp thời và triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC, đó là kết quả nổi bật được thể hiện trong Báo cáo số 202/BC-BCA-V03 ngày 02/4/2019 của Bộ Công an

Về đánh giá tác động và thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Trong quý I/2019, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã thực hiện đánh giá tác động đối với 6 nhóm TTHC về cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam trong dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an đối với hồ sơ dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; dự thảo các thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

Công an các tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự tại đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung vào việc xây dựng các quy chế phối hợp để quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn; quy chế phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn; xác định mức thu phí, lệ phí đối với một số TTHC thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân địa phương...

Về công bố, công khai TTHC
Cùng với việc thực hiện đúng quy định công bố, công khai TTHC, Bộ Công an đã tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, trong đó, đã rà soát 299 thủ tục thuộc 12 lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu, giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân. Công an các đơn vị, địa phương, bên cạnh thực hiện niêm yết TTHC tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC, đã có 74 công an đơn vị, địa phương có Trang thông tin điện tử trên Internet, góp phần tuyên truyền, công khai TTHC, là một kênh thông tin giúp tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận khi có nhu cầu.

Về tiếp nhận, giải quyết TTHC
Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, trong đó công an một số địa phương đã tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, đồng thời, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ làm thêm giờ, duy trì tiếp dân, giải quyết TTHC ngày thứ bảy hàng tuần… Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc chuyển phát trả thẻ Căn cước công dân từ Trung tâm Căn cước quốc gia về công an các địa phương và từ công an các địa phương đến tay người dân. Công an tỉnh Sơn La, đã tổ chức sơ kết việc thực hiện thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh về cung cấp dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC qua mạng bưu chính công ích để tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng, nhằm đảm bảo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Quý I/2019, ngành công an đã tiếp nhận 8.438.592 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 8.438.592 hồ sơ (trong đó: Giải quyết đúng hạn: 8.340.164, chiếm 98,8%; giải quyết quá hạn: 2.916); số hồ sơ TTHC còn lại đang giải quyết. Tiếp nhận 7 phản ánh, kiến nghị (có 02 phản ánh, kiến nghị năm 2018 chuyển sang), đã xử lý trả lời 05, đang xử lý 02 phản ánh, kiến nghị.

Về rà soát, đơn giản hóa TTHC
Bộ Công an đã ký Quyết định số 804/QĐ-BCA-V03, ngày 31/01/2019 ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC trong Công an nhân dân năm 2019, trong đó có nội dung về rà soát, đơn giản hóa TTHC. Hiện nay, công an các đơn vị, địa phương đang tập trung rà soát đối với 02 nhómTTHC trọng tâm, gồm: Nhóm TTHC thuộc lĩnh vực quản lý xuất cảnh, nhập cảnh liên quan đến công dân Việt Nam và nhóm TTHC thuộc lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân để kiến nghị phương án đơn giản hóa; dự kiến tháng 5 năm 2019 sẽ hoàn thành. Ngoài ra, công an một số địa phương như: Nghệ An, Bắc Kạn, Hòa Bình, Bến Tre… đã chủ động rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trên các lĩnh vực: phòng cháy, chữa cháy; đăng ký, quản lý con dấu; cấp, quản lý Chứng minh nhân dân…

Bên cạnh đó, Bộ Công an tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 4814/QĐ-BCA-V03, ngày 30/8/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-CP, ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, phù hợp với thời điểm vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài ra, Bộ Công an cũng triển khai có hiệu quả công tác truyền thông về cải cách hành chính, cải cách TTHC và tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan công an các cấp có chức năng giải quyết TTHC.

Về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Ngày 20/3/2019, Bộ Công an đã ký Quyết định số 1781/QĐ-BCA-V03, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, đã giao nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và sản phẩm phải hoàn thành cho công an các đơn vị, địa phương thực hiện. Bên cạnh đó, sau khi rà soát, ngày 16/01/2019, Bộ Công an đã có Công văn số 139/BCA-V03 gửi Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất đưa 15 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp tỉnh, 10 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp huyện (thuộc 04 lĩnh vực là: cấp, quản lý Căn cước công dân; cấp, quản lý Chứng minh nhân dân; quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và đăng ký, quản lý con dấu) đưa ra tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Công an đang nghiên cứu để đề xuất 03 nhóm TTHC thực hiện liên thông gồm: (1) Thẩm định dự án thiết kế xây dựng - Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy: thực hiện liên thông giữa Bộ Xây dựng - Bộ Công an; giữa Sở Xây dựng – Công an cấp tỉnh; (2) Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã -  Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy chứng nhận đủ điểu kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: thực hiện liên thông giữa Chi cục thuế - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tư pháp - Công an cấp tỉnh; (3) Thực hiện liên thông việc thu lệ phí trước bạ đối với các thủ tục về đăng ký xe; đăng ký, sang tên, di chuyển xe: thực hiện liên thông giữa Công an cấp tỉnh - Cục Thuế; giữa Công an cấp huyện - Chi cục Thuế.

Ngoài ra, đã có một số đơn vị chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông như: Công an tỉnh Bạc Liêu xây dựng Đề án “Trụ sở tiếp công dân và giải quyết TTHC về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu”…

Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019
Bộ Công an xác định tiếp tục triển khai thực hiện 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: (i) Thực hiện Quyết định số 4513/QĐ-BCA-V03, ngày 15/8/2018 của Bộ Công an về việc phê duyệt Phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu và đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh và Quyết định số 4814/QĐ-BCA-V03, ngày 30/8/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-CP, ngày 30/10/2017 của Chính phủ; (ii) Thực hiện có hiệu quả văn bản số 3217/BCA-V03, ngày 14/12/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương; (iii) Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; (iv) hoàn thành rà soát TTHC trọng tâm năm 2019; (v) Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; (vi) công bố, công khai TTHC theo đúng quy định; (vii) Tổ chức kiểm tra việc giải quyết TTHC tại công an một số đơn vị, địa phương./.

Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC