Quý I/2019 - Bộ Công an đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính

08/04/2019

Quý I/2019 - Bộ Công an đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính

Về cải cách thể chế
Bộ Công an đã ban hành và triển khai thực hiện Chương trình số 02/CTr-BCA-V03 ngày 28/01/2019 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 và Chương trình số 03/CTr-BCA-V03, ngày 20/01/2019 về công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp năm 2019 để chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện. Đã xây dựng trình Chính phủ, Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội, gồm: Luật thi hành án hình sự (sửa đổi) và Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; nghiên cứu xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng 07 dự án luật, 02 pháp lệnh, gồm: Luật cư trú (sửa đổi); Luật dẫn độ; Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật phòng, chống tội phạm có tổ chức; Luật truy nã; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy; Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; Pháp lệnh Cảnh sát khu vực; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động.  

Trong Quý I/2019, Bộ Công an đã ban hành 04 thông tư quy định về: Biệt phái sỹ quan Công an nhân dân đến công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước; quy định về xây dựng chương trình giáo dục, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và mở ngành, chuyên ngành đào tạo trong Công an nhân dân; quy định về công tác trực ban, trực chỉ huy trong Công an nhân dân; quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trong Công an nhân dân. Đồng thời, Bộ đang sửa đổi, bổ sung Quyết định số 7651/QĐ-BCA-V19 ngày 24/12/2014 phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân” để xác định rõ các tiêu chí, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Về cải cách tổ chức bộ máy
Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy, công tác cán bộ theo quy định. Theo đó, đã đẩy mạnh việc luân chuyển cán bộ từ các đơn vị trực thuộc bộ, công an các tỉnh, thành phố về công tác tại cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án:  “Đề án quy hoạch phát triển nhân lực ngành công an giai đoạn 2017-2020”, Đề án 05 và Kế hoạch số 76 của Bộ Công an về luân chuyển cán bộ lãnh đạo chỉ huy kết hợp với bố trí giám đốc công an các tỉnh, thành phố, trưởng công an cấp huyện không là người địa phương.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục kiện toàn, bố trí đầu mối thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng tham mưu cho thủ trưởng trong việc tổ chức và thực hiện hiệu quả công tác này tại đơn vị, địa phương mình.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, Bộ Công an triển khai thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động trong toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2019 là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cơ quan chuyên môn của bộ đang nghiên cứu, xây dựng khung tiêu chuẩn và tiêu chí cán bộ theo 4 cấp; quy định biên chế cụ thể đối với từng đơn vị trong Công an nhân dân bảo đảm sát thực tiễn, phù hợp với tính chất đặc thù ở từng yêu cầu, nhiệm vụ, hệ lực lượng, lĩnh vực, địa bàn. Làm tốt công tác tư tưởng và chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Xây dựng và triển khai thực hiện phương án tổ chức lại hệ thống các học viện, trường Công an nhân dân theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Về hiện đại hóa nền hành chính
Bộ Công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong Công an nhân dân giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn 2020, tiếp tục nâng cấp mạng LAN trong các đơn vị, bảo đảm việc trao đổi thông tin, báo cáo nội bộ diễn ra thuận lợi, góp phần tiết kiệm thời gian và vật chất trong quá trình thực thi công vụ. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống tiếp nhận thông báo lưu trú qua mạng internet” nhằm tạo thuận lợi cho người dân, các cơ sở cho thuê lưu trú trong việc thông báo lưu trú. Hướng dẫn, theo dõi việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với một số thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, cấp, quản lý Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân tại các địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, Bộ Công an tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của công an các đơn vị, địa phương. Trong quý I/2019, các cơ quan chuyên môn của bộ đã nghiên cứu, thẩm định 02 bộ tài liệu quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, đồng thời đang nghiên cứu chuyển đổi mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO trong Công an nhân dân từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015.  

Quý II/2019, Bộ Công an tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 7651/QĐ-BCA-V19 ngày 24/12/2014 phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân”, Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2019 và các văn bản triển khai thực hiện; ban hành Kế hoạch và tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, tổ chức có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân./.

Trần Văn Thư
Cục kiểm soát TTHC