Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ

07/06/2019

Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019, Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch số 1702/KH-UBND ngày 12/5/2019 về triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.
Kế hoạch đã đề ra 05 nhóm nhiêm vụ cụ thể, gồm có: (1) Xây dựng, ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng và công bố danh mục báo cáo định kỳ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ quốc phòng ban hành hoặc tham mưu ban hành; (2) Triển khai xây dựng, vận hành hệ thống thông tin báo cáo Bộ Quốc phòng bảo đảm kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; (3) Quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; (4) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo; (5) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch.
Tại Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ được giao nhiệm vụ: Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.
Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định; tham mưu ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng và công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ tại Thông tư; xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Quốc phòng, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; xây dựng văn bản hướng dẫn, quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày báo cáo điện tử và việc quản lý, sử dụng, lưu trữ báo cáo điện tử, dữ liệu điện tử; tổ chức quán triệt việc triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, sơ kết việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Kế hoạch và việc triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Quốc phòng.
Tổng cục Chính trị chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai Nghị định và các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo.
 
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng kinh phí trong dự toán ngân sách quốc phòng được giao hành năm và nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch./.
 
Nguyễn Thị Bích Ngân,
Cục Kiểm soát TTHC