Bộ Quốc phòng quyết tâm đẩy mạnh công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

07/06/2019

Để triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 18/5/2019, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch số 5161/KH-VP về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.

Với mục đích phát hiện kịp thời những bất cập để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ TTHC không cần thiết, không phù hợp. Trên cơ sở đó, xây dựng hệ thống TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, thuận lợi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết trên môi trường mạng cấp độ 3, cấp độ 4; đồng thời giảm tối đa thời gian và chi phí khi thực hiện TTHC; hệ thống hóa, chuẩn hóa, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tổ chức in Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng cấp phát cho toàn quân. Kế hoạch đã xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ, quy định tiến độ thời gian cụ thể đối với cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện rà soát. Theo đó, các cơ quan, đơn vị chủ trì rà soát chịu trách nhiệm: Xây dựng Kế hoạch thực hiện theo nội dung và thời gian quy định tại Kế hoạch; tiến hành rà soát, đánh giá TTHC thuộc lĩnh vực quản lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP và hướng dẫn tại Kế hoạch; tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC gửi về Văn phòng Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng trước ngày 15/7/2019.
Văn phòng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm: Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC và tổ chức in Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng, trình thủ trưởng Bộ phê duyệt; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; tổ chức các cuộc họp, hội thảo trong quá trình thẩm tra trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ TTHC và quyết định đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực theo đề nghị của các cơ quan; hệ thống danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng; nhập, công khai, chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; biên tập trình Thủ trưởng Bộ quyết định in Bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch.
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của các cơ quan, đơn vị cho hoạt động cải cách hành chính và kiểm soát TTHC năm 2019./.
 
Nguyễn Thị Bích Ngân,
Cục Kiểm soát TTHC