Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ

07/06/2019

Việc triển khai thực hiện Chính phủ điện tử trong công an nhân dân phải tiến hành đồng bộ, có hiệu quả và phải bảo đảm bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và an ninh mạng

Về các chỉ tiêu chủ yếu trong xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Giai đoạn 2019-2020: 90% văn bản trao đổi giữa Bộ Công an với các cơ quan hành chính nhà nước (trừ văn bản mật) dưới dạng điện tử; 80% hồ sơ công việc tại Bộ được xử lý trên môi trường mạng; 30% dịch vụ công trực tuyến của Bộ được thực hiện ở mức độ 3, 4 và được tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 50% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 20% số lượng người dân, doanh nghiệp khi tham gia Hệ thống thông tin điện tử của Bộ được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương; 30% báo cáo định kỳ của Bộ được thực hiện qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia…
Giai đoạn 2021-2025: 100% văn bản trao đổi giữa Bộ Công an với các cơ quan hành chính nhà nước (trừ văn bản mật) dưới dạng điện tử; 90% hồ sơ công việc tại bộ, 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% dịch vụ công trực tuyến mức đô 3, 4 phổ biến của Bộ Công an liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt 50% trở lên; 80% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức đô 3, 4 của Bộ Công an với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC; 60% hệ thống thông tin của Bộ Công an liên quan đến người dân, doanh nghiệp được đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại; 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ được xác thực điện tử; 80% báo cáo định kỳ của bộ được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia…
Về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm
Thứ nhất, nhóm nhiệm vụ xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ giao, gồm: xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật an ninh mạng, Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tổ chức và các văn bản hướng dẫn, Đề án bảo đảm an ninh mạng trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, hoàn thành trong quý IV/2019; tiếp tục xây dựng các văn bản thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 896… 
Thứ hai, nhóm nhiệm vụ xây dựng nền tảng công nghệ gồm: các nhiệm vụ về xây dựng, cập nhật, triển khai Khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Công an phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0); thực hiện tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ và công an các đơn vị, địa phương; tổ chức quy hoạch lại hạ tầng truyền dẫn mạng diện rộng bộ công an hiện đại, đồng bộ, bảo mật, bảo đảm cung cấp chứng thư số và các dịch vụ chứng thực chữ ký số; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp số định danh cá nhân cho toàn bộ công dân trên hệ thống; nâng cấp Cơ sở dữ liệu về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ…
Thứ ba, nhóm nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, gồm: các nhiệm vụ về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; xây dựng Cổng Dịch vụ công, sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia; xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống hóa mã định danh, thực hiện số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước.
Thứ tư, nhóm nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, gồm: các nhiệm vụ về triển khai các đề án, giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng; hướng dẫn công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và an ninh mạng cho các hệ thống của công an các đơn vị, địa phương; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng các hệ thống kỹ thuật bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin.
Thứ năm, nhóm nhiệm vụ bảo đảm nguồn lực triển khai, gồm: bảo đảm kinh phí hoạt động, xây dựng cơ chế khuyến khích để thu hút nhân lực; xây dựng các chương trình đào tạo tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ và  triển khai các chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển Chính phủ điện tử.
Thứ sáu, nhóm nhiệm vụ về bảo đảm thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử trong công an nhân dân: Quy định Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của công an các đơn vị, địa phương do Bộ trưởng, Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương làm Trưởng ban và trực tiếp chỉ đạo công tác này tại bộ, cơ quan, đơn vị và địa phương mình. ..
Công an các đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn. Văn phòng Bộ Công an, chủ trì, phối hợp Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện báo cáo lãnh đạo Bộ và Chính phủ theo quy định./.
Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC