Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Văn phòng Chính phủ trong quý II năm 2019

27/06/2019

 Trong quý II năm 2019, các nhiệm vụ cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thường trực Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng được Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt.

Ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với UBND TP Hải Phòng ngày 20/6/2019 về triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP

 

Về cải cách, kiểm soát TTHC
Văn phòng Chính phủ tích cực đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và triển khai xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-TTg.  Đến nay, 100% các Văn phòng các bộ, UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo đúng chỉ đạo; 48/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để tiếp nhận và giải quyết TTHC. Đa số các bộ đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, trong đó có 5 bộ thực hiện tập trung tại Văn phòng Bộ, còn lại tổ chức tại Tổng cục và cục. Đa số các địa phương đã nâng cấp Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, một số địa phương đã có đầy đủ cả 02 cấu phần như Đồng Nai, Tây Ninh... Việc liên thông thực hiện TTHC đã được một số bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp có hiệu quả như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, thực hiện liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã. Theo đó, hợp tác xã có thể thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trên mạng điện tử; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sẽ đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hợp tác xã.
Tuy nhiên, một số mô hình một cửa đang triển khai áp dụng chưa thực sự phù hợp với Nghị định số 61/2018/NĐ-CP như việc tổ chức các Trung tâm hành chính công cấp huyện tại nhiều địa phương; vẫn còn tình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC, chưa phát huy tốt vai trò của công chức được bố trí ra làm việc tại Bộ phận Một cửa; việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC còn chậm; Cổng dịch vụ công của nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu[1].
Nhiệm vụ thường trực Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ (Hội đồng)
Với vai trò cơ quan thường trực Hội đồng, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng lấy ý kiến của các địa phương và khảo sát, đánh giá tại 06 tỉnh, thành phố ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam để xây dựng Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC 2019. Đã tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng thành lập 04 Tổ công tác cải thiện các chỉ số thành phần theo Báo cáo Môi trường kinh doanh. Như vậy, đến nay đã có tổng số 06 Tổ công tác do Lãnh đạo các bộ, cơ quan là Tổ trưởng gắn với các chỉ số thành phần theo Báo cáo Môi trường kinh doanh. Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan cung cấp thông tin, dữ liệu, trao đổi các nội dung cải cách của Việt Nam liên quan đến 6 chỉ số thành phần[2] để các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới xây dựng  Báo cáo Môi trường kinh doanh 2020. Theo khuyến nghị của Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung một số nhiệm vụ[3] cho các bộ liên quan để chủ động thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021.  
Về tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ triển khai Nghị quyết
Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3 /2019, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ tổ chức giao ban trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong quý I, giải pháp trong quý II năm 2019. Tại Hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể tại Nghị quyết.
          Tổ công tác của Thủ tướng đã tổ chức 02 buổi làm việc với 07 bộ, cơ quan ngang bộ để xem xét, giải quyết 45 phản ánh, kiến nghị của 06 hiệp hội doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổ công tác đã báo cáo Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết ngay 20/45 vấn đề[4]. Ngày 12 tháng 6 năm 2019, Tổ công tác cũng đã tổ chức làm việc với 10 bộ, cơ quan về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử.
Nhiệm vụ trong quý III/2019
Tập trung tham mưu tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, trọng tâm là rà soát, cắt giảm thực chất TTHC, điều kiện kinh doanh, xóa bỏ tình trạng chồng chéo trong quản lý sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành giữa các bộ, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các bộ, ngành, địa phương; tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Thu thập thông tin, phân tích kết quả khảo sát để xây dựng, hoàn thiện Báo cáo đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2019. Nghiên cứu, đề xuất cải cách cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo yêu cầu của Nghị quyết; duy trì đều đặn và có hiệu quả, thực chất việc đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giúp cải thiện môi trường kinh doanh.  
Nâng cao chất lượng thẩm tra dự thảo văn bản, đề án được giao tại các Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia do bộ, cơ quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết. Kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện Nghị quyết./.
                                  Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
 
 

 

[1] Như: Chưa tích hợp ký số trong quá trình giải quyết TTHC (vẫn phải in, trình giấy); chức năng thanh toán trực tuyến còn hạn chế, chưa đáp ứng đa dạng các nhu cầu thực hiện; chức năng thống kê tình hình, kết quả giải quyết TTHC còn chưa đầy đủ. Hệ thống thông tin một cửa điện tử chưa triển khai đầy đủ, toàn diện đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; đồng thời, chưa thực hiện việc đánh giá, phân loại cơ quan, đơn vị và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính qua phương thức điện tử trên Hệ thống này theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP dẫn đến chưa phát huy được hết vai trò trong giám sát, đánh giá, kiểm tra và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC của Hệ thống này.
[2] Gồm: Khởi sự kinh doanh, Cấp phép xây dựng, Giao dịch thương mại qua biên giới, Nộp thuế và bảo hiểm xã hội, Giải quyết tranh chấp hợp đồng, Giải quyết phá sản doanh nghiệp.
[3] Công văn số 4366/VPCP-KSTT ngày 22/5/2019 giao Bộ Tư pháp làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện chỉ số Giải quyết tranh chấp hợp đồng và Giải quyết phá sản doanh nghiệp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải cách các quy định về mua sắm tài sản công; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải cách các quy định về thị trường lao động; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2019.
[4] 02 kiến nghị liên quan đến dự án Luật đang trình Quốc hội, 08 vấn đề đã được các Bộ giải quyết, 15 vấn đề chưa đủ cơ sở giải quyết.