Kết quả triển khai các nhiệm vụ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp tại Bộ Tư pháp trong quý II/2019

02/07/2019

Theo Báo cáo số 151/BC-BTP ngày 13/6/2019 của Bộ Tư pháp cho thấy, trong quý II/2019, Bộ đã triển khai kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Để việc thực hiện các nhiệm vụ được giao có hiệu quả, đúng tiến độ, Bộ Tư pháp đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều công việc, cụ thể:
Về nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (B1) và tham mưu cho Chính phủ và trực tiếp thực hiện (khi được ủy quyền) giải pháp thực hiện chỉ số Giải quyết tranh chấp hợp đồng (A9) và chỉ số Phá sản doanh nghiệp (A10)
Tập trung triển khai thực hiện việc xây dựng Tài liệu hướng dẫn bước đầu các Bộ, cơ quan, địa phương về nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019; đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ số B1; kết nối với tổ chức Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) có trụ sở tại Geneva Thụy Sỹ nhằm trao đổi về các khó khăn, vướng mắc mà Bộ Tư pháp gặp phải trong quá trình triển khai chỉ số; tăng cường công tác truyền thông thực hiện chỉ số B1.
Tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ: Trình Thủ trướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án “Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại và phương thức giải quyết tranh chấp khác ngoài tố tụng theo hướng thống nhất, đồng bộ, đảm bảo hiệu lực thực thi và bảo vệ quyền sở hữu tài sản”; đề xuất một số giải pháp do Bộ Tư pháp chủ động thực hiện và đề xuất Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký văn bản đề nghị Tòa án nhân dân tối cao phối hợp để cải thiện 02 chỉ số nêu trên nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.
Về nhiệm vụ tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công mức độ 4
Bộ đã thực hiện việc rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh và sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý; nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các Luật quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
Nhằm đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công mức độ 4, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp năm 2019 (kèm theo Quyết định số 3167/QĐ-BTP ngày 28/12/2018), trong đó yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ có liên quan xây dựng các giải pháp nhằm mục tiêu thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở mức độ 4. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; công bố, công khai việc cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí hoặc lệ phí giải quyết thủ tục hành chính (nếu có) bằng các hình thức: chuyển khoản online, thẻ ngân hàng.
Về hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp:
Bộ Tư pháp đã tập trung vào việc xây dựng dự thảo Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019. Đồng thời, nghiêm túc việc theo dõi, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ cập nhật và các phản ánh, kiến nghị được gửi trực tiếp đến Bộ Tư pháp.
Những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ Tư pháp cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể như: Nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật là một nhiệm vụ mới, thời gian triển khai thực hiện rất ngắn, phạm vi thực hiện rộng; doanh nghiệp phải liên tục đầu tư chi phí để tuân thủ quy định của pháp luật (nhiều nhưng thiếu ổn định), đồng thời có khả năng gánh chịu các phi phí rủi ro pháp lý hoặc các chi phí không chính thức khác, đây là những chi phí rất khó để lượng hóa cũng như cắt giảm; các bộ, ngành, địa phương chưa nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động này, chưa quan tâm, chưa thực hiện nghiêm túc; việc thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện, nâng xếp hạng Chỉ số A9 và Chỉ số A10 có liên quan đến cơ quan tư pháp, do vậy, nếu không nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan này thì việc cải thiện, nâng xếp hạng gặp rất nhiều khó khăn;…
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, Bộ đã có những đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, như sau: (i) Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp; (ii) Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định văn bản QPPL; (iii) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện, nâng xếp hạng các chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật; tham mưu, đề xuất và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao trong việc nâng xếp hạng chỉ số Giải quyết tranh chấp hợp đồng và chỉ số Phá sản doanh nghiệp; (iv) Tiếp tục thực hiện phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý; (v) Tổ chức triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; (vi) Chủ động phối hợp các Bộ, ngành có liên quan hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ trọng tài viên, Trung tâm trọng tài và định hướng một hoặc một số Trung tâm trọng tài điểm có khả năng cạnh tranh quốc tế giai đoạn 2018-2023; (vii) Chủ động tham gia với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành xử lý các tồn tại, vướng mắc pháp lý trong quá trình thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; (viii) Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đúng quy định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.
 
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC