Thanh tra Chính phủ cần sớm ban hành Kế hoạch để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 02/NQ-CP

02/07/2019

Ngày 18/6/ 2019 Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ do Chính phủ giao về nâng cao chỉ số kiểm soát tham nhũng với sự tham dự của đại diện một số bộ, cơ quan, tổ chức, các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Chỉ số kiểm soát tham nhũng (Control of Corruption index) là một chỉ số được Ngân hàng Thế giới xây dựng là một trong sáu Chỉ số Quản trị Thế giới tổng hợp để nắm bắt tham nhũng, chỉ số kiểm soát tham nhũng bao gồm các nhận thức về mức độ mà quyền lực công cộng được thực thi vì lợi ích cá nhân, bao gồm cả các hình thức tham nhũng nhỏ và lớn, bao gồm lợi ích công và lợi ích riêng tư.
 
Ảnh: Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Chủ trì Hội nghị

Tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị quyết 02) về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021, Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ nhiệm vụ cải thiện năng lực cạnh tranh theo GCI 4.0. Nâng xếp hạng chỉ số Kiểm soát tham nhũng 16 (B2) lên từ 5 đến 10 bậc, năm 2019 nâng từ 2 - 5 bậc.
 
Ảnh toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, Thanh tra Chính phủ phải thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, đó là: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện và thời hạn hoàn thành theo các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; ban hành trong Quý I năm 2019; Xây dựng tài liệu hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương để có cách hiểu đúng, thống nhất về các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần, các mục tiêu, mẫu biểu báo cáo; ban hành trong Quý I năm 2019. Tài liệu hướng dẫn phải được công khai trên Trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan; kịp thời đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, giải pháp, nhiệm vụ phát sinh để cải thiện các chỉ số được phân công; Chủ động kết nối với các tổ chức quốc tế; tạo lập kênh thông tin để cung cấp, cập nhật đầy đủ, kịp thời nhằm đánh giá, xếp hạng khách quan, chính xác; Tổng hợp kết quả thực hiện cải thiện các chỉ số được phân công, định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp vào báo cáo chung về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết 02 tập trung vào 04 nhóm nhiệm vụ: (1) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; (2) Xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng; (3) Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; (4) Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. Qua nghe đại diện Thanh tra Chính phủ trình bày các đại biểu tham dự Hội nghị đều đồng tình về sự cần thiết phải sớm ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ tại Nghị quyết 02.
Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng cần thiết nghiên cứu kỹ, chú trọng thực hiện hoạt động liên quan đến doanh nghiệp. Đồng thời, phải bám sát tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới để trên cơ sở đó đề ra Kế hoạch thực hiện cho phù hợp.
Đại biểu đến từ Văn phòng Chính phủ cho rằng thời điểm hiện nay Thanh tra Chính phủ đã bị chậm tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 02, trong đó có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết. Để Kế hoạch triển khai thực hiện đạt hiệu quả, Thanh tra Chính phủ cần phải phân tích, làm rõ các tiêu chí thành phần của Chỉ số kiểm soát tham nhũng, trong đó chú trọng phân tích tiêu chí bị Ngân hàng thế giới chấm điểm thấp, nguyên nhân hạn chế, tồn tại, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, các nhiệm vụ cụ thể, sát thực để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năng cao cả về điểm số, lẫn xếp hạng chỉ số Kiểm soát tham nhũng 16 (B2).
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm khẳng định Thanh tra Chính phủ ghi nhận những ý kiến góp ý, trao đổi của các đại biểu tham dự để nghiên cứu, cụ thể hóa trong chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Đồng thời, xác định những định hướng cơ bản trong việc xây dựng và triển khai thực hiện sau khi Kế hoạch được ban hành./.

Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính