Kết quả công tác cải cách TTHC 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/07/2019

Công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trong 6 tháng đầu năm 2019 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đi vào nề nếp, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Về công tác kiểm soát TTHC
Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã thực hiện đánh giá tác động đối với 04 văn bản quy phạm pháp luật gồm 01 dự thảo Luật và 03 dự thảo thông tư với tổng số 37 TTHC; góp ý thẩm định với 03 dự thảo thông tư quy định 13 TTHC. Trong đó, các nội dung góp ý đã được lưu ý để thực thi phương án đơn giản hóa giấy tờ công dân theo Nghị quyết số 136/NQ-CP.
Bộ đã ban hành 04 Quyết định công bố TTHC với tổng số 115 TTHC và 06 văn bản, trong đó sửa đổi, bổ sung 106 TTHC, bãi bỏ 09 TTHC của 04 lĩnh vực gồm: Đấu thầu; Thành lập và hoạt động doanh nghiệp, hộ kinh doanh; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Các TTHC sau khi được công bố đều được Văn phòng Bộ cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; đồng thời công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Bộ phận Một cửa.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ đã tiếp nhận 18.444 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 18.149 hồ sơ, số còn lại đang trong quá trình giải quyết và không có trường hợp nào quá hạn.
Đồng thời, Bộ đã ban hành Quyết định sửa đổi danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Tính riêng trong Quý II, Bộ đã tiếp nhận 242 hồ sơ và thực hiện trả 362 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC đã được triển khai thực hiện, cụ thể: Bộ đã tiến hành rà soát và đưa ra kiến nghị sửa đổi bổ sung với các nhóm TTHC về đăng ký thành lập và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã. Các kiến nghị sửa đổi đã được đưa vào thực hiện tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.
Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị đã được Bộ nghiêm túc thực hiện. Ngoài các phản ánh kiến nghị tiếp nhận qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ còn xây dựng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ chuyên mục “Trả lời bạn đọc” để tiếp nhận và trả lời những vướng mắc của cá nhân, tổ chức liên quan đến các quy định về hành chính và chính sách của nhà nước. Trong 6 tháng Bộ đã tiếp nhận 63 phản ánh kiến nghị của các cá nhân, tổ chức, trong đó đã hoàn thành việc xử lý với 55 phản ánh, kiến nghị; 08 PAKN đang trong quá trình xem xét, trả lời.
Về triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Quyết định số 451/QĐ-TTg
Bộ đã kịp thời ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP (Quyết định số 672/QĐ-BKHĐT ngày 14/5/2019) và thực hiện công bố chế độ báo cáo của Bộ (Quyết định số 828/QĐ-BKHĐT ngày 14/6/2019). Bộ đã gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, tuy nhiên đến nay dự thảo Thông tư vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chỉnh lý, chưa được ban hành theo tiến độ yêu cầu tại Quyết định 451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Về cải thiện Chỉ số khởi sự kinh doanh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP
Để tiếp tục cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động nghiên cứu, đề xuất với Bộ Tài chính các giải pháp sau: (1) Đảm bảo thời gian thực hiện thủ tục mua/tự in hóa đơn VAT trong vòng 02 ngày làm việc; sửa đổi quy định về nộp lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp thành lập mới để chuyển thời hạn nộp lệ phí thành ngày 30/01 thàng năm như đối với doanh nghiệp đang hoạt động thay vì “trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” như hiện nay. Nếu các giải pháp này được thực hiện sẽ giúp giảm được thủ tục nộp lệ phí môn bài và giảm 2 triệu đồng chi phí trong quy trình khởi sự kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngoài ra, Bộ đã chủ động phối hợp với Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi quy định về mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp và cung cấp thông tin doanh nghiệp, theo hướng: Miễn hoàn toàn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và giảm phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp từ 300.000 đồng xuống còn 100.000 đồng. Với sửa đổi này, tổng chi phí để thành lập một doanh nghiệp mới tại Việt Nam sẽ chỉ còn là 100.000 đồng và là một trong những nơi có chi phí thành lập doanh nghiệp rẻ nhất thế giới.
Trong tháng 3 năm 2019, Bộ cũng đã ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tới các bộ, ngành, địa phương để thống nhất cách hiểu và thực hiện.
Về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Bộ đã có quyết định thành lập bộ phận một cửa của Bộ trực thuộc Văn phòng Bộ. Theo đó, có 7 công chức tham gia vào bộ phận một cửa, gồm: Trưởng Bộ phận Một cửa là Phó Chánh văn phòng phụ trách phòng Kiểm soát TTHC-Tổng hợp, phó trưởng bộ phận là Trưởng phòng KSTTHC-Tổng hợp và 05 chuyên viên thuộc biên chế của các đơn vị thuộc Bộ và Phòng KSTTHC-Tổng hợp.
Ngoài ra, Bộ đã ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa; danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công của Bộ (hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài). Các thủ tục này đã được Bộ ban hành đầy đủ quy trình nội bộ và quy trình điện tử. Tuy nhiên, việc triển khai “4 tại chỗ” tại Bộ phận Một cửa đối với một số TTHC do Bộ giải quyết thuộc lĩnh vực ODA, lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, lĩnh vực thành lập công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu là không thể, vì các TTHC này còn liên quan đến nhiều bộ, ngành và nhiều đơn vị cho ý kiến.
 
(Ảnh: Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài – Nguồn: Internet)


Hiện tại, Bộ đang triển khai xây dựng Cổng thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của Bộ để kết nối các Hệ thống với nhau và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi đi vào vận hành.
Về kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg
Bộ đã quan tâm, chú trọng ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện Quyết định số 28 tại Bộ, cụ thể: Ngày 27/3/2019 Bộ ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử; ngày 29/3/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị về việc gửi, nhận văn bản điện tử tại Bộ; ngày 02/5/2019 bộ tiếp tục có văn bản về việc thực hiện phát hành văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia; ngày 10/5/2019 bộ triển khai thí điểm gửi nhận văn bản có ký số thay văn bản giấy trong cơ quan Bộ.
Lãnh đạo Văn phòng Bộ đã trực tiếp phân văn bản đến trên Hệ thống theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. Đối với những văn bản nội bộ xin ý kiến, các đơn vị trong bộ đã nghiêm túc thực hiện chỉ gửi, nhận trên môi trường mạng không sử dụng văn bản giấy (trừ văn bản mật). Đối với các văn bản phát hành của Bộ thực hiện ký số bằng chứng thư số thì được phát hành và gửi điện tử trên Hệ thống ngay trong ngày ký hoặc chậm nhất là trong buổi sáng ngày làm việc kế tiếp. Ngoài ra, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch của Bộ đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức của Bộ trong việc sử dụng hệ thống.
Bộ đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản tài liệu nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và bước đầu đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện Quyết định số 28 còn một số khó khăn, vướng mắc, như: Việc gửi, nhận văn bản điện tử còn một số lỗi không gửi, nhận được văn bản, sau khi được hỗ trợ kỹ thuật mới gửi, nhận văn bản được nhưng chưa có thông báo lại nguyên nhân lỗi. Văn bản gửi đi, nếu gửi nhầm đến một đơn vị khác thì không thu hồi được văn bản, cơ chế thu hồi trên Trục liên thông chỉ mang tính hình thức thông báo thông qua trạng thái “đã thu hồi”. Danh sách đơn vị liên thông trên Trục không cung cấp khóa cố định cho từng cơ quan nên các đơn vị muốn đồng bộ khi có thay đổi về mã liên thông thì phải thực hiện thủ công, không tự động thông báo, tự động đồng bộ dẫn tới khó khăn khi thực hiện. Nền tảng .NET không cho nhận các gói tin có dung lượng lớn nên nhiều văn bản có dung lượng lớn không nhận được.
Kết quả triển khai các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2019 là tương đối tốt. Về cơ bản đạt đúng tiến độ theo Kế hoạch và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là đơn vị đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại Bộ đã thường xuyên có văn bản nhắc nhở, hướng dẫn, sát sao với các đơn vị thuộc Bộ để triển khai công tác này tại Bộ, đây là điều đáng khích lệ và cần tiếp tục phát huy./.

Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC