Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

23/09/2019

Cải thiện vị trí của Bộ Y tế trên bảng xếp hạng các bộ, cơ quan ngang bộ về chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) là mục tiêu Bộ Y tế hướng đến khi ban hành Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 05/9/2019 về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ Y tế.

Nhìn vào kết quả xếp hạng chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 và 2018 có thể nhận thấy Bộ Y tế chưa có sự cải thiện. Năm 2017, Bộ Y tế đứng thứ 18/19 bộ, cơ quan ngang bộ, năm 2018 Bộ Y tế đứng thứ 17/18 bộ, cơ quan ngang bộ. Trong đó, đáng chú ý 2 năm liền, công tác cải cách TTHC của Bộ Y tế đứng vị trí cuối bảng xếp hạng. Tại Chỉ thị số 09/CT-BYT nêu trên, Bộ Y tế đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong việc giải quyết TTHC như: việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các đơn vị thuộc Bộ chưa đạt yêu cầu tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC chậm trễ, quá thời hạn chưa được khắc phục; chậm ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC dẫn tới số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 còn thấp; việc triển khai giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích chưa được triển khai thực hiện ở hầu hết các đơn vị.
 
 
 
 
 
Ảnh kết quả xếp hạng bộ, cơ quan ngang bộ về chỉ số PAR Index 2017 và 2018

Để khắc phục những hạn chế trên đây, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị: nghiêm túc chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm trễ; rà soát, trình Bộ trưởng công bố TTHC và công khai kịp thời theo đúng thời hạn quy định; phối hợp với Bưu điện Hà Nội tổ chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 846/QĐ-TTg và 877/QĐ-TTg; triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế chính sách, TTHC; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.
Bên cạnh những nhiệm vụ chung nêu trên, về kiểm soát TTHC, Bộ trưởng Bộ Y tế giao Văn phòng Bộ khẩn trương tổ chức Bộ phận Một cửa Bộ Y tế để đưa vào hoạt động chậm nhất quý I năm 2020 và theo dõi, kiểm tra việc công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, niêm yết TTHC tại các đơn vị trực thuộc Bộ; về ứng dụng công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ xây dựng và lựa chọn các dịch vụ công mức độ 3, 4 đưa vào sử dụng đúng tiến độ Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ bảo đảm tập trung, thống nhất, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến và có thể khai thác trên thiết bị di động thông minh. Để kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân nỗ lực với công tác cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Y tế giao Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng làm đầu mối phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí, tổ chức các chương trình tọa đàm về kết quả triển khai và đề xuất Lãnh đạo Bộ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải quyết TTHC.
Với những quyết tâm trên đây, công tác cải cách TTHC, đặc biệt là khâu giải quyết TTHC của Bộ Y tế sẽ được cải thiện trong thời gian tới, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ./.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.