Bộ Tư pháp nỗ lực thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh

27/09/2019

Theo Báo cáo số 243/BC-BTP ngày 13/9/2019 của Bộ Tư pháp cho thấy Bộ đã triển khai kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, bên cạnh kết quả đạt được còn có những khó khăn, vướng mắc cần được Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tư pháp đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ về: thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; nâng xếp hạng Chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1); tham mưu cho Chính phủ và trực tiếp thực hiện (khi được ủy quyền) giải pháp cải thiện Chỉ số Giải quyết tranh chấp hợp đồng (Chỉ số A9) và Chỉ số Phá sản doanh nghiệp (Chỉ số A10); tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018; đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công mức độ 4;  phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;...
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng đối với Chỉ số A9 và A10, Bộ Tư pháp gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể như: Việc nâng xếp hạng đối với 02 Chỉ số này phụ thuộc nhiều vào vai trò và những hoạt động tích cực của Tòa án nhân dân tối cao. Bởi vậy, để nâng cao các chỉ số này trong giai đoạn 2019-2021, cần sự phối hợp hiệu quả và tập trung cao độ của ngành Tòa án nhân dân vào việc khắc phục những tiêu chí đánh giá mà Việt Nam chưa đạt được. Bên cạnh đó, đây là một nhiệm vụ khó đòi hỏi phải có kinh phí lớn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu, tổ chức các hội nghị, hội thảo về cách tiếp cận, cách chấm điểm và xếp hạng của World Bank đối với 02 chỉ số này trong khi nguồn lực dành cho nhiệm vụ này còn hạn chế.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Tư pháp trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tư pháp đề nghị Lãnh đạo Chính phủ sớm có ý kiến đối với ngành Tòa án nhân dân trong việc quan tâm phối hợp, chỉ đạo để nâng cao chỉ số A9, A10./.
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC