Bộ Quốc phòng chú trọng thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính

27/09/2019

Thực hiện Kế hoạch số 589/KH-BQP ngày 15/01/2019 về kiểm soát TTHC năm 2019, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là việc công bố, công khai, rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính

Trên cơ sở Báo cáo số 10320/BC-BQP ngày 17/9/2019 về kết quả công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2019 của Bộ Quốc phòng cho thấy, Bộ đã kịp thời thực hiện việc công bố TTHC, trong quý đã ban hành các quyết định công bố TTHC lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh (công bố 24 TTHC mới và bãi bỏ 13 TTHC) và lĩnh vực chính sách (bãi bỏ 03 TTHC hết hiệu lực). Đồng thời, hoàn thành việc công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và kịp thời niêm yết, công khai TTHC tại các trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC.
Đặc biệt, Bộ đã tiến hành rà soát, chuẩn hóa toàn bộ TTHC hiện hành trên 22 lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng theo đúng Kế hoạch đã đề ra Theo đó, đã thống nhất danh mục TTHC hiện hành, chuẩn hóa, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và đề xuất sửa đổi, bổ sung 01 văn bản quy phạm pháp luật, bãi bỏ 03 TTHC hết hiệu lực, cập nhật, chỉnh lý các bộ phận cấu thành TTHC. Đồng thời, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa, nhập dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra tại Công văn số 8153/VPCP-KSTT  ngày 11/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
Bên cạnh đó, Bộ cũng quan tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC, như: Đánh giá tác động TTHC; tham gia ý kiến, thẩm định quy định TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp nhận, giải quyết TTHC; tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị.
Theo Báo cáo, Bộ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cụ thể như: Việc phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật với cơ quan nghiệp vụ về kiểm soát TTHC còn thiếu chủ động, chưa chặt chẽ; nghiệp vụ rà soát, đánh giá TTHC của cán bộ kiêm nhiệm còn hạn chế;... Nguyên nhân là do nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC ở một số cán bộ còn hạn chế, dẫn đến triển khai thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời hoặc triển khai còn hình thức, do đó ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách TTHC.
Trên cơ sở đánh giá về tình hình và kết quả triển khai công tác kiểm soát TTHC quý III, Bộ Quốc phòng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019, cụ thể như sau: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019; tiếp tục triển khai hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Hệ thống thông tin báo cáo và quy chế tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của Bộ Quốc phòng./.

Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC