Kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật tại Bộ Tư pháp năm 2019

12/11/2019

Theo Báo cáo số 283/BC-BTP ngày 23/10/2019 của Bộ Tư pháp cho thấy, trong năm 2019, Bộ đã nỗ lực triển khai kịp thời, đồng bộ nhiều giải pháp để nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

Bộ Tư pháp đã ban hành các Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019, Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ; ban hành tài liệu hướng dẫn bộ, ngành, địa phương về chỉ số B1 (Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/3/2019); tổ chức Hội nghị về các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ số B1 (Công văn số 1777/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17/5/2019 và Công văn số 3710/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 25/9/2019 của Bộ Tư pháp); kết nối với tổ chức quốc tế có liên quan; tăng cường công tác truyền thông thực hiện chỉ số B1.
Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành và địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 như: Thực hiện rà soát, đánh giá các quy định pháp luật liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, ngành và địa phương; thực hiện tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp trực tiếp liên quan đến cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thi hành pháp luật; đẩy mạnh cải cách TTHC, nhất là trong các lĩnh vực phát sinh chi phí tuân thủ pháp luật.
Với nỗ lực của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương, năm 2019 chỉ số B1 của nước ta đã cải thiện về điểm số và vị trí xếp thứ hạng so với năm 2018. Cụ thể: Đạt 3.4/7, tăng 0,3 điểm, tương ứng với số điểm 39.8/100 (năm 2018, chỉ đạt 34.6/100); xếp hạng thứ 79/141 nước, tăng 17 bậc (năm 2018, xếp thứ 96/140 nước); đứng vị trí thứ 7/9 nước ASEAN (năm 2018, Việt Nam đứng thứ 9/9 nước ASEAN được WEF khảo sát, đứng sau Brunei và Philippin. Việc nâng cao điểm số và vị trí xếp thứ hạng của chỉ số B1 lên 17 bậc cũng đã góp phần cải thiện vị trí xếp thứ hạng về năng lực cạnh tranh của Việt Nam theo đánh giá của WEF. Theo đó, năm 2019 năng lực cạnh tranh của Việt Nam xếp thứ 67/141 nước, tăng 10 bậc so với năm 2018 (xếp thứ 77/140 nước).
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư pháp đề xuất với Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 139/NQ-CP; giao Bộ Tài chính thu xếp, bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động nâng xếp hạng chỉ số B1 cho các bộ, ngành và địa phương trong năm 2020 và những năm tiếp theo; giao Bộ Tư pháp tổng hợp, đề xuất Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019./.
 
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC