Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

22/11/2019

Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 2412/QĐ-NHNN ngày 18/11/2019 gồm 5 Chương và 24 Điều.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Quy chế quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP  và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP; áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC thuộc Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.
 
Bộ phận Một cửa trong giải quyết TTHC của Ngân hàng Nhà nước (Bộ phận Một cửa) được bố trí tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước và phòng có chức năng văn thư thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chi nhánh Ngân hàng Nhà nước).

Bộ phận Một cửa có nhiệm vụ: (1) Công khai đầy đủ, kịp thời danh mục TTHC được thực hiện tại Bộ phận Một cửa (bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản); nội dung TTHC được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC; hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận TTHC được công khai bằng phương tiện điện tử; (2) hướng dẫn thực hiện TTHC, tiếp nhận hồ sơ TTHC; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết TTHC; trả kết quả giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định; (3) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp TTHC yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các TTHC được giao hoặc ủy quyền cho công chức tại Bộ phận Một cửa giải quyết; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; (4) phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan khác có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa; (5) tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC; chuyển ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến tổ chức, cá nhân.

Bộ phận Một cửa có quyền hạn: (1) Đề nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC; (2) từ chối tiếp nhận các hồ sơ chưa đúng quy định; chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết TTHC theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thông tin về việc tiếp nhận và tiến độ giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; đôn đốc các cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ đến hoặc quá thời hạn giải quyết; (3) đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện công vụ đúng thời hạn, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin một cửa điện tử…

Người đứng đầu Bộ phận Một cửa tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về hoạt động của Bộ phận Một cửa; được thừa lệnh, thừa ủy quyền Thống đốc ký các văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan đến giải quyết TTHC để bảo đảm việc giải quyết theo đúng quy định; đề xuất Thống đốc biện pháp xử lý đối với những trường hợp giải quyết TTHC không đúng quy định. Người đứng đầu Bộ phận Một cửa tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị về hoạt động của Bộ phận Một cửa; đôn đốc các đơn vị có liên quan giải quyết TTHC theo quy định và đề xuất biện pháp xử lý những trường hợp thực hiện không đúng quy định.

Bộ phận Một cửa tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước bao gồm người đứng đầu là một lãnh đạo Văn phòng, các công chức thuộc Văn phòng Ngân hàng Nhà nước. Các công chức phối hợp thuộc các Vụ, Cục, đơn vị có chức năng giải quyết TTHC cử để phối hợp tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa. Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh bao gồm người đứng đầu là một lãnh đạo phòng và các công chức thuộc phòng có chức năng văn thư. Các công chức phối hợp do các phòng có chức năng giải quyết TTHC thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cử để phối hợp tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa.

Bên cạnh đó Quy chế quy định rõ trách nhiệm, cách thức công khai TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa; việc lựa chọn TTHC để hướng dẫn qua bộ hồ sơ mẫu và video hướng dẫn; trách nhiệm hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC; quy định rõ trình tự, thời hạn, trách nhiệm trong việc tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Bộ phận Một cửa đối với từng trường hợp (trường hợp hồ sơ đầy đủ, không cần bổ sung hoàn thiện, trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và trường hợp từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ). Ngoài ra, quy chế quy định cụ thể với trường hợp tiếp nhận hồ sơ TTHC do tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, trường hợp hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước để tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện. Quy chế quy định nội dung báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC và nêu rõ các nội dung báo cáo này được bổ sung vào báo cáo công tác kiểm soát TTHC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quy định việc tổ chức thu thập ý kiến đánh giá, chấm điểm việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, xử lý kết quả chấm điểm trong đánh giá việc giải quyết TTHC, quy định việc xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước, Hệ thống thông tin một cửa điện tử Ngân hàng Nhà nước.

Quy chế cũng ban hành các biểu mẫu áp dụng trong quá trình giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa gồm: Mẫu danh mục TTHC, Mẫu giấy biên nhận, Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ, Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Mẫu sổ theo dõi hồ sơ, Mẫu phiếu trả hồ sơ, Mẫu lấy ý kiến của tổ chức, người dân về giải quyết TTHC, Mẫu lấy ý kiến trực tuyến của tổ chức, người dân về giải quyết TTHC./.

Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính